Haggeus próféta könyve

1. fejezet

1 Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónap első napján így szólt az ÚR Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiél fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához:

2 „Így szól a Seregek URa: Azt mondja ez a nép: Nem jött még el az idő, az ÚR háza építésének ideje!

3 Az ÚR szava pedig így szólt Haggeus próféta által:

4 Hát annak itt van az ideje, hogy ti faburkolatú házakban lakjatok, holott ez a ház romokban áll?

5 Most azért azt mondja a Seregek URa: Jól gondoljátok meg útjaitokat!

6 Sokat vetettetek, de keveset takarítotok be. Esztek, de nem elégedtek meg. Isztok, de nem részegedtek meg. Ruházkodtok, de nem melegedtek föl. A napszámos is lyukas zacskóba teszi a bérét.

7 Azt mondja a Seregek URa: Jól gondoljátok meg útjaitokat!

8 Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek föl e házat, hogy gyönyörködjem benne, és megdicsőíttessem – ezt mondja az ÚR.

9 Sokat vártok, de íme, kevés lesz, s amit hazahordotok, én szétfújom! Miért? – kérdezi a Seregek URa. Az én házamért, amely íme, romokban áll, ti pedig mind a magatok háza körül sürgölődtök.

10 Ezért vonta meg tőletek harmatát az ég, és vonta meg termését a föld.

11 Szárazságot rendeltem a földre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, amit a föld terem, sőt az emberre, állatra és minden kétkezi munkára is.”

12 Akkor hallgatott Zerubbábel, Sealtiél fia, Jósua főpap, Jócádák fia és a megmaradt nép az ÚRnak, az ő Istenüknek szavára, Haggeus próféta beszédeire, amiért elküldte őt az ÚR, az ő Istenük, és félelem fogta el a népet az ÚR előtt.

13 Akkor Haggeus, az ÚR követe így szólt a néphez az ÚR küldetésében: Én veletek vagyok! – azt mondja az ÚR.

14 És fölindította az ÚR Zerubbábelnek, Sealtiél fiának, Júda helytartójának a lelkét, Jósua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét és az egész megmaradt nép lelkét is, úgyhogy nekiálltak, és dolgozni kezdtek a Seregek URának, az ő Istenüknek házán

15 a hatodik hónap huszonnegyedik napján, Dárius király második esztendejében.

2. fejezet

1 A hetedik hónap huszonnegyedik napján így szólt az ÚR szava Haggeus próféta által:

2 Ezt mondd Zerubbábelnek, Sealtiél fiának, Júda helytartójának, és Jósua főpapnak, Jócádák fiának és a megmaradt népnek:

3 „Ki van még közöttetek, aki látta ezt a házat a régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Hát nem olyan ez a szemetekben, mintha semmi volna?

4 De most légy bátor, Zerubbábel! – ezt mondja az ÚR. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe – ezt mondja az ÚR –, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok – így szól a Seregek URa.

5 Mert azon ígéretem szerint, amellyel szövetségre léptem veletek, amikor kijöttetek Egyiptomból, lelkem közöttetek marad. Ne féljetek!

6 Mert azt mondja a Seregek URa: Egy kevés idő még, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet.

7 Megrendítek minden népet, és eljönnek kincseikkel, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel – ezt mondja a Seregek URa.

8 Enyém az ezüst, és enyém az arany – ezt mondja a Seregek URa.

9 Nagyobb lesz e második ház dicsősége az elsőnél – ezt mondja a Seregek URa –, és ezen a helyen békességet adok – így szól a Seregek URa.”

10 A kilencedik hónap huszonnegyedik napján, Dárius második esztendejében így szólt az ÚR Haggeus próféta által:

11 Ezt mondja a Seregek URa: „Kérdezd csak meg a papokat a törvény felől:

12 ha szentelt húst visz valaki köntöse szárnyában, és annak szárnya hozzáér a kenyérhez vagy a főzelékhez, a borhoz vagy az olajhoz vagy bármi más eleséghez: vajon szent lesz-e az? Erre így feleltek a papok: Nem!

13 Akkor Haggeus azt kérdezte: Ha egy holttest által tisztátalanná lett ember érinti mindezeket, tisztátalanná lesznek-e? Erre így feleltek a papok: Tisztátalanná!

14 Haggeus pedig így felelt: Pont ilyen ez a nép, és éppen ilyen e nemzet előttem – ezt mondja az ÚR –, és pont ilyen kezük minden munkája: amit áldozatul fölhoznak ide, az is mind tisztátalan.

15 Most azért jól gondoljátok meg, mi volt a múltban egészen a mai napig, mióta követ kőre raktatok az ÚR hajlékában!

16 Eddig az történt, hogy aki elment oda, ahol húsz véka gabonára számított, csak tíz volt. Ha elment a sajtóhoz, hogy ötven vödörrel merítsen, csak húsz volt.

17 Megvertelek benneteket aszállyal, üszöggel, és jégesővel vertem kezetek minden munkáját, de mégsem hajoltatok hozzám – ezt mondja az ÚR.

18 Jól gondoljátok hát meg mától fogva az elmúlt dolgokat, a kilencedik hónap huszonnegyedik napjáig, attól a naptól fogva, amelyen lerakták az ÚR hajlékának alapját. Jól gondoljátok meg!

19 Van-e még mag a csűrben? És bizony a szőlő, füge, gránátalma és az olajfa sem termett! De ettől a naptól fogva megáldalak.”

20 Másodszor is szólt az ÚR Haggeusnak a hónap huszonnegyedik napján, és ezt mondta:

21 Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának: „Megrendítem az eget és a földet.

22 Fölborítom a királyok trónjait, letöröm a népek királyságainak erejét. Fölborítom a harci szekeret és a benne ülőket, leroskadnak a lovak és a lovasok, mindegyik társának fegyvere által esik el.

23 Azon a napon – ezt mondja a Seregek URa – fölveszlek téged, Zerubbábel, Sealtiél fia, én szolgám – így szól az ÚR –, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki – ezt mondja a Seregek URa.”

Kosár