Hóseás próféta könyve

1. fejezet

1 Az ÚR szava, amely Hóseáshoz, Beéri fiához szólt, Uzzijjának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izráel királyának az idejében.

2 Amikor az ÚR beszélni kezdett Hóseás által, azt mondta az ÚR Hóseásnak: Menj, végy magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket, mert bizony paráználkodik az ország, nem követi az URat.

3 Elment tehát, és elvette Gómert, Diblaim leányát. Az várandós lett, és fiút szült neki.

4 Akkor azt mondta neki az ÚR: Nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kis idő, és megbüntetem Jéhú házát Jezréel vérontása miatt, és eltörlöm Izráel házának királyságát.

5 Azon a napon eltöröm Izráel íját Jezréel völgyében.

6 És Gómer ismét várandós lett, és leányt szült. Akkor azt mondta Hóseásnak az ÚR: Hívd „Nincs kegyelem”;-nek, mert nem kegyelmezek többé Izráel házának, és nem könyörülök meg rajtuk.

7 De Júda házának megkegyelmezek, és megszabadítom őket az ÚR, az ő Istenük által. De nem íj, kard vagy háború által, se nem lovak vagy lovasok által szabadítom meg őket.

8 Miután elválasztotta „Nincs kegyelmet”, ismét várandós lett, és fiút szült.

9 Az ÚR pedig azt mondta: Nevezd el „Nem népem”-nek, mert ti nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tiétek.

10 De mégis annyi lesz Izráel fiainak száma, mint a homok a tenger partján, amely meg nem mérhető, és meg nem számolható. Akkor ott, ahol azt mondták nekik: „Nem vagytok az én népem”, ezt fogják mondani nekik: „Az élő Istennek fiai!”

11 Összegyűlnek majd Júda fiai és Izráel fiai, és közösen egy fejedelmet választanak. Följönnek az ország minden részéből, mert nagy lesz Jezréel napja!

12 Mondjátok testvéreiteknek: „Népem”, és nővéreiteknek: „Van kegyelem”!

2. fejezet

1 Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert ő nem a feleségem, és én sem vagyok a férje. Tüntesse el bujaságát az arcáról és paráznaságát keblei közül.

2 Különben meztelenre vetkőztetem őt és olyanná teszem, amilyen születése napján volt. A pusztához teszem hasonlóvá, olyanná változtatom, mint a kiszáradt föld, és megölöm szomjúsággal.

3 A fiain sem könyörülök, mert paráznaság fiai ők.

4 Mert paráználkodott az anyjuk, gyalázatba merült, aki szülte őket, mivel azt mondta: Elmegyek a szeretőim után, akik adnak nekem kenyeret, vizet, gyapjút, lent, olajat és italt.

5 Ezért íme, tövissel rekesztem el útját, és falat emelek elé, hogy ne találja meg ösvényeit.

6 Szaladgál majd a szeretői után, de nem éri utol őket. Amikor keresi őket, és nem találja, azt mondja majd: Megyek, és visszatérek előbbi férjemhez, mert akkor jobb dolgom volt, mint most.

7 Mert nem gondolta meg, hogy én adtam neki gabonát, mustot és olajat, és én sokasítottam meg az ezüstjét és az aranyat, amelyet ők a Baalra költöttek.

8 Azért visszaveszem gabonámat a maga idejében és mustomat is a maga évadján, és elragadom gyapjúmat és lenemet, amelyek eltakarták volna mezítelenségét.

9 Most föltárom gyalázatát szeretői előtt, és senki sem szabadítja ki őt a kezemből.

10 Véget vetek minden örömének, ünnepének, újholdjának, szombatjának és minden ünnepnapjának.

11 Elpusztítom szőlőjét és fügefáját, amelyekről azt mondta: Ez a bérem, amelyet szeretőim adtak nekem. Erdővé teszem azokat, és a mezei vad pusztítja el őket.

12 Megbüntetem őt a Baalok napjaiért, amelyeken tömjénezve áldozott azoknak. Fölrakta ékszereit és nyakláncát, és elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett – ezt mondja az ÚR.

13 De most íme, kicsalogatom őt, elviszem a pusztába, és szívére beszélek.

14 Ott majd visszaadom neki szőlőjét és az Ákór völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy énekel, mint ifjúsága idején, mint amikor feljött Egyiptom földjéről.

15 Azon a napon – ezt mondja az ÚR – Így fogsz hívni engem: „Férjem”, és nem nevezel többé így: „Baalom”.

16 Kiveszem a szájából a Baalok neveit, nem említik többé nevüket.

17 Azon a napon szövetséget szerzek nekik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld csúszómászóival. Eltörlöm az íjat, a kardot és a háborút e földről, hogy biztonságban lehessenek.

18 Eljegyezlek magamnak örökre, éspedig igazsággal és törvényességgel, irgalommal és kegyelemmel jegyezlek el magamnak.

19 Bizony, hűséggel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az URat.

20 Azon a napon meghallgatom – ezt mondja az ÚR –, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet.

21 A föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt.

22 Bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek „Nincs kegyelem”nek, és azt mondom „Nem népem”-nek: Az én népem vagy te. Ő pedig azt mondja: Én Istenem!

3. fejezet

1 Azt mondta nekem az ÚR: Menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret a társa, és mégis házasságtörő, ahogyan az ÚR is szereti Izráel fiait, de ők idegen istenekhez fordulnak, és szeretik az aszúszőlőt.

2 Megvásároltam őt magamnak tizenöt ezüstért és másfél hómer árpáért.

3 Azt mondtam neki: Sokáig fogsz nálam maradni. Nem paráználkodsz, és nem leszel más férfié, s én veled maradok.

4 Mert Izráel fiai is sokáig lesznek király és fejedelem nélkül, áldozat és kőoszlopok nélkül, éfód és házibálvány nélkül.

5 Azután megtérnek Izráel fiai, és keresik Istenüket, az URat és Dávidot, a királyukat, és remegve folyamodnak az ÚRhoz és az ő jóságához az utolsó időkben.

4. fejezet

1 Halljátok meg az ÚR beszédét, Izráel fiai, mert pere van az ÚRnak a föld lakóival, mert nincs igazság, nincs szeretet és nincs istenismeret a földön.

2 Hamisan esküsznek és hazudnak, gyilkolnak, lopnak és paráználkodnak, betörnek, és egyik vérontás a másikat éri.

3 Ezért gyászol a föld, és elerőtlenedik minden lakója; a mező vadja, az ég madarai és még a tenger halai is elvesznek.

4 Mindazonáltal senki se perlekedjék, és senki se vádaskodjék! Hiszen a te néped olyan, mint akik a papokkal civódnak.

5 Elesel nappal, és veled esik a próféta is éjjel; és anyádat is elveszítem.

6 Elvész a népem, mert ismeret nélkül való. Mivel megvetetted az ismeretet, én is megvetlek téged: nem leszel a papom. Mivel elfeledkeztél Istened törvényéről, én is elfeledkezem fiaidról.

7 Minél többen lettek, annál inkább vétkeztek ellenem, ezért gyalázatra fordítom dicsőségüket!

8 Népem vétekáldozatából részesednek, és bűneik után áhítozik lelkük.

9 De úgy jár a pap is, mint a nép: megbüntetem őket útjaikért, és megfizetek nekik cselekedeteikért.

10 Esznek majd, de nem elégednek meg, paráználkodnak, de nem szaporodnak, mert nem figyelnek az ÚRra.

11 Paráznaság, bor és must elveszi az észt!

12 Népem az ő fáját kérdezi, és pálcája ad neki kijelentést. Mert a paráznaság lelke megtéveszt, és ők Istenüktől elfordulnak és paráználkodnak.

13 A hegyek tetején áldoznak, és a halmokon tömjéneznek: cserfa, nyárfa és tölgyfa alatt, mert kellemes az árnyékuk. Ezért paráznák leányaitok, és házasságtörők menyeitek.

14 Nem büntetem meg leányaitokat amiatt, hogy paráználkodnak, menyeiteket sem, hogy házasságtörők, mert a férfiak is félremennek a paráznákkal, és áldoznak a kéjnőkkel. De az esztelen nép elbukik.

15 Ha te paráználkodsz is, Izráel, Júda ne vétkezzék! Ne járjatok Gilgálba, ne menjetek fel Bét-Ávenbe! Ne esküdjetek így: Él az ÚR!

16 Ha olyan szilaj Izráel, mint egy szilaj üsző, legeltetheti-e őket az ÚR most tágas földön, mint a bárányokat?

17 Bálványokkal szövetkezett Efraim, hagyd hát magára!

18 Dőzsölésük elfajult, egyre csak paráználkodnak, inkább szeretik a gyalázatot, mint oltalmazójukat.

19 Szárnyára kapja őket a szélvész, és megszégyenülnek áldozataik miatt.

5. fejezet

1 Halljátok meg ezt, ti papok! Figyeljetek, Izráel háza! Hallgass ide, királyi ház! Hiszen rátok vonatkozik az ítélet, mert csapdává lettetek Micpában, és kiterített hálóvá a Tábór-hegyen.

2 Belemerültek a hitehagyottak az öldöklésbe, de én mindnyájuk fenyítésére leszek.

3 Jól ismerem Efraimot, és Izráel nincs elrejtve előlem. Hiszen most is paráználkodsz, Efraim, tisztátalan vagy, Izráel!

4 Cselekedeteik nem engedik megtérni őket Istenükhöz, mert paráznaság lelke van bennük, és nem ismerik az URat.

5 Izráel ellen a saját büszkesége tanúskodik, Izráel és Efraim elbukik bűnei miatt, Júda is elbukik velük együtt.

6 Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az URat, de nem találják, mert eltávozott tőlük.

7 Hűtlenül cselekedtek az ÚR ellen, mert idegen fiakat nemzettek; most majd fölemészti őket az újhold örökségükkel együtt.

8 Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a trombitát Rámában, kiáltsatok Bét-Ávenben: Utánad, Benjámin!

9 Efraim pusztává lesz a fenyítés napján, Izráel törzseinek kijelentem azt, ami biztos.

10 Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók, kiontom rájuk haragomat, mint a vizet.

11 Efraim el van nyomva, az ítélettől összetörve, mert kész volt követni a hiábavalóságot!

12 Én pedig olyan vagyok Efraimban, mint a moly, és Júda házában, mint a rothadás.

13 Látta Efraim a betegségét, Júda is a maga sebét, ezért Efraim Asszíriához folyamodott, és a nagy királyhoz küldözgetett. De ő nem tud meggyógyítani benneteket, és nem veszi le rólatok a sebet.

14 Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlánkölyök. Én, én szaggatom szét; azután elmegyek, fölkapom, és nem lesz, aki megszabadítsa!

15 Elmegyek, visszatérek lakóhelyemre, míg el nem ismerik, hogy vétkeztek, és keresni nem fogják arcomat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!

6. fejezet

1 Gyertek, térjünk vissza az ÚRhoz, mert ő megsebesített, de meg is gyógyít, megvert, de be is kötöz minket!

2 Két nap múlva megelevenít minket, harmadnapon föltámaszt, hogy színe előtt éljünk.

3 Ismerjük hát meg, törekedjünk arra, hogy megismerjük az URat! Eljövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet.

4 Mit cselekedjem veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hiszen hűségetek olyan, mint a reggeli felhő, mint a korán múló harmat.

5 Azért vertem meg őket a próféták által, és öldököltem őket számnak beszédeivel. Ítéleteim olyanok, mint a kelő nap.

6 Mert szeretetet kívánok, nem pedig áldozatot, Isten ismeretét inkább, mint égőáldozatokat.

7 De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget, hűtlenül cselekedtek ott ellenem.

8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.

9 A papok társasága olyan, mint a leselkedő tolvajok: gyilkolnak a sikemi úton. Bizony, gonosz dolgokat cselekszenek.

10 Rettenetes dolgokat láttam Izráel házában. Ott van Efraim paráználkodása, tisztátalanná lett Izráel!

11 Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.

7. fejezet

1 Amikor gyógyítani akartam Izráelt, akkor tudódott ki Efraim bűne és Samária gonoszsága. Mert csalárdul cselekszenek, tolvaj tör be a házba, és rabló fosztogat az utcán.

2 És eszükbe sem veszik, hogy emlékezem minden gonoszságukra. Körülvették most őket cselekedeteik, színem előtt vannak azok.

3 Gonoszságukkal örvendeztetik a királyt és hazugságaikkal a fejedelmeket.

4 Mindnyájan házasságtörők, olyanok, mint amikor a kemencét befűti a pék, de még vár a tüzeléssel, amíg a kovászos tészta megkel.

5 Királyunk napján a fejedelmek beteggé lesznek a tüzes bortól, és ő a csúfolódóknak nyújtja a kezét.

6 Mert szívük olyan, mint a kemence, ahogy közelednek hozzá álnokságukban. Egész éjszaka alszik haragjuk, de reggel ég, mint a lángoló tűz.

7 Mindnyájan tüzesek, mint a sütőkemence, és megemésztik bíráikat. Királyaik mind elhullottak, nincs közöttük senki, aki hozzám kiáltana.

8 Efraim a népek közé keveredett. Olyanná lett Efraim, mint a meg nem fordított pogácsa.

9 Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Őszül már a haja, de azt sem veszi észre.

10 Izráel ellen saját büszkesége tanúskodik, mivel nem tértek vissza Istenükhöz, az ÚRhoz, és mindennek dacára sem keresték őt.

11 Olyan lett Efraim, mint az együgyű, balga galamb. Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak.

12 De bármerre mennek, kifeszítem ellenük hálómat; elfogom őket, mint az ég madarát, megfenyítem őket, ahogy gyülekezetüknek kijelentettem.

13 Jaj nekik, mert eltávoztak tőlem! Pusztulás vár rájuk, mert vétkeztek ellenem. Én ugyan megszabadítanám őket, de ők hazugságot szólnak ellenem!

14 Nem kiáltanak hozzám szívükből, hanem csak fekvőhelyükön jajgatnak. A búza és a must miatt gyűlnek össze, és ellenem fordulnak.

15 Bár én tanítottam őket, és erősítettem karjukat, ők mégis gonoszt gondolnak rólam.

16 Megtérnek, de nem a magasságos Istenhez. Olyanok, mint a csalárd íj. Fegyvertől hullanak el fejedelmeik szitkozódó nyelvük miatt. Ez lesz gyalázatuk Egyiptom földjén.

8. fejezet

1 Szádhoz a kürtöt! Mint a sas, úgy tör az ellenség az ÚR házára! Mert megszegték szövetségemet, és vétkeztek törvényem ellen!

2 Kiáltanak hozzám: Én Istenem! Mi, Izráel, ismerünk téged!

3 Megvetette Izráel a jót, ezért ellenség fogja üldözni.

4 Királyt emeltek, de nem általam, fejedelmet választottak, de tudtomon kívül. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat formáltak, hogy vesztükre legyen.

5 Megutáltam borjúdat, Samária! Haragom fölgerjedt miatta. Meddig nem tudnak még tiszták lenni?

6 Ez is Izráelből való! Kézműves csinálta, és nem Isten az. Bizony, darabokra törik Samária borjúja!

7 Mert szelet vetnek, és vihart aratnak. Nem szökik szárba a gabona, termése nem ad lisztet. Ha adna is, idegenek emésztik el azt.

8 Elnyelettetik Izráel! Olyan immár a népek közt, mint valami becstelen dolog.

9 Mert Asszíriába járnak, mint a magában bolyongó vadszamár, Efraim szeretőket bérelt.

10 De ha bérelnek is szövetségeseket a népek közt, én most összegyűjtöm őket, és kezdenek majd lefogyni a fejedelmek királyának terhétől.

11 Mivel megszaporította Efraim az oltárokat a bűnre, bűnre vitték őt az oltárok.

12 Ha ezernyi törvényt írnék is elő neki, idegennek tekintenék azokat.

13 Nekem szánt áldozatképpen húst vágnak majd és esznek, de az ÚR nem tekint rá kedvesen. Megemlékezik immár álnokságukról, és megbünteti vétkeiket. Vissza fognak térni Egyiptomba.

14 Izráel elfeledkezett alkotójáról, és palotákat épített, Júda szaporította a megerősített városokat. De én tüzet bocsátok városaira, és az megemészti erődítményeit.

9. fejezet

1 Ne örvendezz, Izráel, oly vígan, mint a népek, mert paráználkodásoddal elszakadtál Istenedtől, és szereted a paráznaság bérét minden gabonaszérűn.

2 De a szérű és a sajtó nem tartja el őket, hiányozni fog belőle a must.

3 Nem maradnak az ÚR földjén, hanem Efraim visszatér Egyiptomba, és Asszíriában tisztátalant esznek.

4 Nem áldoznak az ÚRnak borral, és nem lesznek kedvesek előtte áldozataik. Az olyan lesz, mint a gyászolók kenyere: akik esznek belőle, mindnyájan tisztátalanok lesznek, mert kenyerük csak étvágyuknak szolgál, nem juthat be az ÚR házába.

5 Mit csináltok majd az ünnepnapon, az ÚR ünnepnapján?

6 Mert íme, elbujdosnak a pusztulás miatt, de Egyiptom gyűjti össze, Memfisz temeti el őket. Ezüstkincsüket a csalán veszi birtokba, és tövis nő sátraikban.

7 Elérkeznek a számadás napjai, elérkeznek a megtorlás napjai! Majd megtudja Izráel, hogy bolond-e a próféta, őrült-e a lélek embere! Vétked sokasága miatt, és mert olyan hatalmas a gyűlölet.

8 A próféta Istenem mellett őrálló Efraimban, de csapdát állítottak minden útjára, gyűlölet van Istene házában.

9 Mélységesen elfajultak, mint Gibea napjaiban. De megemlékezik álnokságaikról az ÚR, és megbünteti őket vétkeik miatt.

10 Olyannak találtam a pusztában Izráelt, mint a szőlőfürtöt; úgy néztem atyáitokra, mint a fügefa termésének zsengéjére. De amikor Baal-Peórhoz jutottak, gyalázatra adták magukat, és olyan utálatossá váltak, mint akit szerettek.

11 Elszáll Efraim dicsősége, mint a madár! Nem lesz szülés, sem fogamzás, sem terhesség!

12 Mert még ha föl is nevelnék fiaikat, mégis gyermektelenné teszem őket. Sőt jaj lesz nekik, ha elfordulok tőlük.

13 Efraimot olyannak láttam, mint amilyen Tírusz: szépen elültetett fa. De Efraimnak mégis ki kell hoznia fiait az öldöklőknek.

14 Adj nekik, URam! De mit adj? Adj nekik meddő méhet és elapadt emlőket!

15 Minden gonoszságuk Gilgálból indult, ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiűzöm őket házamból, nem szeretem őket többé. Fejedelmeik mindnyájan pártütők.

16 Meg van verve Efraim, gyökere elszáradt, nem terem gyümölcsöt. Még ha születnének is gyermekei, megölöm szeretett magzatait.

17 Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak rá, és bujdosóvá lesznek a népek között.

10. fejezet

1 Dús szőlőtő Izráel, amely megtermi gyümölcsét. Gyümölcsének sokasága szerint sokasította meg oltárait, földjének jósága szerint jó sok oszlopot állított föl.

2 Csalárd a szívük, de most meglakolnak! Ő maga töri le oltáraikat, elpusztítja bálványoszlopaikat.

3 Bizony azt mondják most: Nincsen királyunk, mert nem féltük az URat; mit segíthetne rajtunk a király?!

4 Összevissza beszéltek, hamisan esküdtek, szövetséget kötöttek. De mint a mező barázdáin sarjadzó mérges gaz, úgy sarjadzik ki az ítélet.

5 Bét-Áven borjúi miatt aggódnak Samária lakói. Bizony megsiratja azt az ő népe, és papjai is, akik dicsőségében örvendeztek, mert eltávozott tőle.

6 Azt is Asszíriába vonszolják, ajándékul Járeb királynak. Szégyent vall Efraim, és megszégyenül Izráel a tanácsa miatt.

7 Elvész Samária! Királya olyan lesz, mint forgács a víz színén!

8 Lerombolják Izráel vétkét, Áven magaslatait. Tövis és bogáncskóró növi be oltárait. Azt mondják majd a hegyeknek: Borítsatok be minket! A halmoknak pedig: Omoljatok ránk!

9 Gibea napjaitól fogva vétkeztél, Izráel! Ott állnak; nem éri-e el őket a háború Gibeában a gonoszság fiai miatt?

10 Megfenyítem hát őket kedvemre! Amikor összegyülekeznek ellenük a népek, megkötözik őket kettős gazságukért.

11 Efraim szoktatott üsző, amely szeret nyomtatni, de én rámegyek az ő szép nyakára, és igába fogom Efraimot; Júda szántani fog, Jákób boronál neki.

12 Vessetek magatoknak igazságot, akkor kegyelmet arathattok! Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az URat, amíg eljön, hogy az igazság esőjét adja nektek.

13 Gonoszságot szántottatok, álnokságot arattatok, és eszitek a hazugság gyümölcsét. Mert a magad útjaiban és vitézeid sokaságában bíztál!

14 Azért zendülés támad néped között, és minden erődítményed elpusztul, ahogyan Salman elpusztította Bét-Arbélt, amikor az ütközet napján az anyákat gyermekeikkel együtt gyilkolták le.

15 Ez történik veletek Bételben nagy gonoszságotok miatt. Hajnalra bizony elvész Izráel királya!

11. fejezet

1 Mikor még gyermek volt Izráel, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki fiamat.

2 Minél jobban hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem. A Baaloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek.

3 Pedig én tanítottam járni Efraimot, én vettem a karomba őket, de ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket.

4 Emberi kötelékkel vontam őket, a szeretet kötelékével, és olyan voltam hozzájuk, mint aki leemeli nyakukról az igát, és kedvesen ételt adtam eléjük.

5 Nem tér vissza Egyiptom földjére, hanem Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni.

6 Fegyver száll a városaira, és elpusztítja zárait, és megemészti őket szándékaik miatt.

7 Mert népem megátalkodottan elfordul tőlem. Ha hívogatják is őt a magasságos Istenhez, senki sem indul meg ezen.

8 Hogyan adnálak oda, Efraim, hogyan szolgáltatnálak ki, Izráel? Hogyan adnálak oda, mint Admát, miért tennélek olyanná, mint Cebóím? Megesett rajtad a szívem, föllángolt minden szánalmam!

9 Nem haragom hevében cselekszem vele, és nem török ismét Efraim vesztére. Mert Isten vagyok én, nem pedig ember, a Szent közöttetek, és én nem haraggal jövök.

10 Az URat fogják követni, mert majd úgy ordít, mint az oroszlán, és ha ő ordít, remegve gyűlnek össze fiai nyugat felől.

11 Remegve jönnek elő Egyiptomból, mint a madár, és Asszíria földjéről, mint a galamb. Akkor betelepítem őket házaikba, azt mondja az ÚR!

12 Hazugsággal vett körül engem Efraim, Izráel háza pedig csalárdsággal. De Júda még Istennel jár, és hűséges a szentekhez.

12. fejezet

1 Efraim szelet legel, és a keleti szelet üldözi egész nap. Szaporítja a hazugságot és a sanyargatást: szövetséget kötnek az asszírokkal, és olajat visznek Egyiptomba.

2 Pere van az ÚRnak Júdával is, és megbünteti Jákóbot útjai miatt. Cselekedetei szerint fizet meg neki.

3 Már anyja méhében sarkon fogta bátyját, és ereje teljében Istennel küzdött.

4 Küzdött az angyallal, és legyőzte; sírt, és könyörgött neki. Bételben találta meg őt, és ott beszélt velünk.

5 Bizony az ÚR a Seregek Istene, ÚR az ő neve.

6 Térj hát vissza Istenedhez! Őrizd meg a hűséget és a törvényt, és szüntelenül bízzál Istenedben!

7 Kánaán ő, hamis mérőeszközök vannak a kezében, szereti megcsalni a másikat.

8 Efraim azt mondja: Bizony meggazdagodtam, vagyont szereztem magamnak. Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen.

9 De én, az ÚR vagyok a te Istened Egyiptom földje óta. Újra sátorlakóvá teszlek, mint az ünneplés napjain.

10 Mert én szóltam a prófétákhoz, én sokasítottam meg a látomásokat, és én szóltam hasonlatokban a próféták által.

11 Mivel Gileád gonosz, bizony semmivé lesz! Gilgálban bikákkal áldoznak, de oltáraik olyanná lesznek, mint a kőrakások a mező barázdáin.

12 Jákób Arám földjére bujdosott, egy asszonyért szolgált Izráel, egy asszonyért őrizte a nyájat.

13 De próféta által hozta föl az ÚR Izráelt Egyiptomból, és próféta által tartotta meg.

14 Efraim elkeseredetten ingerelte Istent, de a vérontás visszaszáll rá, és az Úr megfizet neki gyalázatosságáért.

13. fejezet

1 Ha Efraim megszólalt, rettegés támadt. Naggyá lett Izráelben, de vétkezett a Baallal, és meghalt.

2 Most is gyarapítják vétkeiket, és öntött szobrot csinálnak maguknak ezüstjükből: bálványokat a maguk esze szerint. Mesteremberek műve mindez, akik ezt mondják róluk: az emberek, akik áldoznak, hadd csókolgassák a borjúkat!

3 Azért olyanná lesznek, mint a reggeli felhő, és mint a harmat, amely korán eltűnik; mint a szérűről elsodort polyva, és mint a kémény füstje.

4 Mert én vagyok az ÚR, a te Istened Egyiptom földjétől fogva. Nem ismerhetsz más Istent rajtam kívül, és rajtam kívül nincs más szabadító!

5 Én gondoskodtam rólad a pusztában, a kiszikkadt földön.

6 Ha legelhettek, elteltek. Elteltek, és szívük fölfuvalkodott, ezért felejtkeztek el rólam.

7 De olyan leszek hozzájuk, mint az oroszlán, mint a párduc, úgy leselkedem rájuk az úton.

8 Rájuk rontok, mint a kölykétől megfosztott medve, föltépem mellkasukat, és fölfalom ott őket, mint egy nőstény oroszlán. Mezei vad szaggatja szét őket!

9 Romlásodra lett Izráel, hogy ellenem törekedtél, a te segítőd ellen.

10 Hol van hát királyod, hogy megszabadítsa minden városodat? És bíráid, akikről azt mondtad: Adj nekem királyt és fejedelmeket!

11 Adok neked királyt haragomban, de el is veszem fölindulásomban.

12 Össze van gyűjtve Efraim álnoksága, el van téve a vétke!

13 A szülés kínjai lepik meg őt. Oktalan fiú ő, mert nem jön ki a kellő időben anyja méhéből.

14 Megváltom őket a Seol hatalmából! Megváltom őket a haláltól! Hol van a tövised, ó, halál? Hol a fullánkod, Seol? A részvét rejtve van előlem.

15 Mert bár ő a legvirágzóbb a testvérek közt, feljön majd a keleti szél, az ÚR szele föltámad a pusztából: kiszárad a kútja, elapad a forrása, kincstárának minden drágaságát kirabolja.

14. fejezet

1 Meglakol Samária, mert dacolt Istenével. Fegyver által hullanak el, csecsemőit földhöz verik, és várandós asszonyait fölhasítják.

2 Térj vissza hát, Izráel, az ÚRhoz, a te Istenedhez, mert elbuktál álnokságod miatt!

3 Vigyetek magatokkal szavakat, így térjetek vissza az ÚRhoz! Mondjátok neki: Végy el minden álnokságot, és fogadj kegyesen, és ajkunk gyümölcsével áldozunk neked.

4 Asszíria nem segít meg minket. Lóra sem ülünk, és nem mondjuk többé kezünk készítményeinek: Istenünk! Mert nálad talál irgalmat az árva.

5 Kigyógyítom őket hűtlenségükből. Szeretem majd őket ingyen kegyelemből, mert elfordult róluk haragom.

6 Olyan leszek Izráelnek, mint a harmat. Virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libánon fái.

7 Kiterjednek az ágai, és olyan lesz ékessége, mint az olajfáé, illata pedig, mint a Libánoné.

8 Újra az ő árnyékában laknak, megelevenednek, mint a gabonamag, és virágoznak, mint a szőlőtő. Híre olyan lesz, mint a Libánon boráé.

9 Efraim így szól: Mi közöm nekem többé a bálványokhoz?! Én meghallgatom, és figyelek rá. Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprusfa. Tőlem származik a gyümölcsöd.

10 Aki bölcs, értse meg ezeket, aki értelmes, szívlelje meg! Bizony egyenesek az ÚR útjai. Az igazak járnak azokon, az istentelenek pedig megbotlanak rajtuk.

Kosár