Jakab levele

1. fejezet

1 Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletemet küldöm a szétszórtságban élő tizenkét törzsnek.

2 Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek,

3 tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.

4 Az állhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.

5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megkapja.

6 De kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide-oda hány.

7 Mert ne vélje, hogy kaphat valamit az Úrtól

8 az ilyen kétszívű és minden útjában állhatatlan ember.

9 Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú testvér az ő nagyságával,

10 a gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fű virága.

11 Mert felkel a nap perzselő hőségével, és megszárítja a füvet, virága elhull, és szépsége elvész. Így hervad el a gazdag is az ő útjaiban.

12 Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek.

13 Senki se mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem, mert Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.

14 Hanem mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja tulajdon kívánsága.

15 Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz.

16 Szeretett testvéreim, ne tévelyegjetek:

17 minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka.

18 Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy teremtményeinek első zsengéje legyünk.

19 Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.

20 Mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát.

21 Azért vessetek el minden undokságot és a gonoszság sokaságát, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtarthatja lelketeket.

22 Az igének pedig cselekvői legyetek ne pedig csak hallgatói, becsapva magatokat.

23 Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát,

24 majd miután megnézte magát, és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt.

25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben.

26 Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak istentisztelete hiábavaló.

27 A tiszta és szeplő nélküli istenfélelem Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban és szeplőtelenül megőrizni magunkat e világtól.

2. fejezet

1 Testvéreim, a mi dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek ne legyen személyválogató.

2 Mert ha bemegy hozzátok a gyülekezetbe egy aranygyűrűs férfi fényes öltözékben, és bemegy egy szegény is piszkos ruhában,

3 rátekintetek arra, aki fényes öltözéket visel, és azt mondjátok neki: „Te ülj ide szépen”, és a szegénynek ezt mondjátok: „Te állj ott, vagy ülj ide a zsámolyom mellé”,

4 nem kerültetek-e ellentmondásba magatokkal, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká?

5 Halljátok meg, szeretett testvéreim: nemde Isten választotta ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek a hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?

6 Ti pedig megszégyenítettétek a szegényt. Nemde a gazdagok hatalmaskodnak rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé?

7 Nemde ők káromolják azt a szép nevet, amelyről neveztettek?

8 Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”, helyesen cselekedtek.

9 De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, és a törvény elmarasztal titeket mint törvényszegőket.

10 Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egészre nézve vétkessé lesz.

11 Mert aki ezt mondta: „Ne paráználkodj!”, ezt is mondta: „Ne ölj!” És ha nem paráználkodsz, de ölsz, törvényszegővé lettél.

12 Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.

13 Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítélet fölött.

14 Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei pedig nincsenek? Vajon megtarthatja-e őt a hite?

15 Ha pedig egy férfi- vagy nőtestvérnek nincs rendes ruhája, és nincs meg a mindennapi eledele,

16 és közületek valaki ezt mondja nekik: „Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól”, de nem adjátok meg nekik, amire szüksége van a testnek, mit használ az?

17 Így a hit is, ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában.

18 De mondhatja valaki: Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet, én pedig megmutatom neked az én cselekedeteimből a hitemet.

19 Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.

20 Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül hasznavehetetlen?

21 Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult meg, amikor fiát, Izsákot felvitte az oltárra?

22 Látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit.

23 És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám Istennek, és tulajdoníttatott az neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.

24 Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.

25 Ugyanígy a parázna Ráháb is vajon nem cselekedetekből igazíttatott-e meg, amikor a követeket a házába fogadta, és más úton bocsátotta el őket?

26 Mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül.

3. fejezet

1 Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.

2 Mert mindnyájan sokféleképpen vétkezünk, de ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni.

3 Mert a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és egész testüket irányíthatjuk.

4 Íme, a hajókat is, noha mily nagyok, és erős szelek hajtják őket, mégis egy igen kis kormányrúddal oda irányítja a kormányos, ahova akarja.

5 Ugyanígy a nyelv is kicsiny tag, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy kicsiny tűz milyen nagy erdőt felgyújt!

6 A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv tagjaink között olyan, amely beszennyezi az egész testet, lángba borítja egész életünket, és maga is lángba borul a gyehennától.

7 Mert mindenféle vadállat, madár, csúszómászó és tengeri lény megszelídíthető, és az ember meg is szelídítette,

8 de a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel van tele.

9 Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket.

10 Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ezeknek így lenniük.

11 Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-e édest és keserűt?

12 Avagy, testvéreim, teremhet-e a fügefa olajbogyót vagy a szőlőtő fügét? A sós forrás sem ad édes vizet.

13 Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Helyes magatartásával mutassa meg tetteit, bölcs szelídséggel.

14 Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen.

15 Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi.

16 Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz tett is van.

17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.

18 Az igazság gyümölcsének magvát pedig békességben vetik el a békességszerzőknek.

4. fejezet

1 Honnan vannak a háborúk és harcok köztetek? Nemde bűnös vágyaitokból származnak, amelyek tagjaitokban vitézkednek?

2 Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, és nem nyeritek el, harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek.

3 Kéritek, de nem kapjátok, mert rosszul kéritek, csak azért, hogy élvezeteitekre fordítsátok.

4 Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Aki tehát a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

5 Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik?

6 De ő nagyobb kegyelmet ad, ezért is mondja: Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.

7 Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

8 Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti, bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti, kétszívűek!

9 Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra és örömötök szomorúságra!

10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket!

11 Ne gyalázzátok egymást, testvéreim. Aki gyalázza vagy elítéli testvérét, az a törvényt gyalázza, és a törvényt ítéli el. Ha pedig a törvényt ítéled el, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.

12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a felebarátodat?

13 Tehát ti, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kereskedünk, és nyerészkedünk”,

14 ti, akik azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.

15 Ehelyett azt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, és élünk, ím ezt vagy azt fogjuk cselekedni.

16 Ti azonban elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekvés gonosz.

17 Aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.

5. fejezet

1 Most rajta, ti, gazdagok, sírjatok és jajgassatok a rátok következő nyomorúságok miatt.

2 Gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat megrágta a moly,

3 aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdájuk bizonyság ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek az utolsó napokban.

4 Íme, a ti földjeiteket learató munkások bére, amit visszatartottatok, az égre kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának fülébe.

5 Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hizlaltátok szíveteket a leölés napjára.

6 Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt ellen nektek.

7 Testvéreim, legyetek tehát hosszútűrők az Úr eljöveteléig. Íme, a földműves várja a föld drága gyümölcsét, türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap.

8 Legyetek ti is hosszútűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.

9 Ne sóhajtozzatok egymás ellen, testvéreim, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a Bíró az ajtó előtt áll.

10 A szenvedésben és hosszútűrésben vegyetek példát, testvéreim, a prófétáktól, akik az Úr nevében szóltak.

11 Íme, boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jób hosszútűréséről hallottatok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy az Úr igen irgalmas és könyörületes.

12 Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ne essetek ítélet alá.

13 Szenved valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van valakinek? Dicséretet énekeljen!

14 Beteg valaki közöttetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.

15 És a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnöket követett is el, bocsánatot nyer.

16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van.

17 Illés ember volt, hozzánk hasonló természettel, és amikor buzgó imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig.

18 Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését.

19 Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki,

20 tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg a tévelygés útjáról, annak lelkét mentette meg a haláltól, és sok bűnt elfedez.

Kosár