Malakiás próféta könyve

1. fejezet

1 Jövendölés. Az ÚR szava Izráel ellen, Malakiás által.

2 Szeretlek benneteket - ezt mondja az ÚR -, de ti azt kérditek: Miből látható, hogy szeretsz minket? Ugye Ézsau testvére volt Jákóbnak? - mondja az ÚR. - És Jákóbot szerettem,

3 Ézsaut ellenben gyűlöltem. Hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig a pusztai sakálokévá.

4 Ha azt mondja Edóm: Összetörtek bennünket, de építsük újjá a romokat - így szól a Seregek URa -; ők építenek, de én lerontom. Az istentelenség országának nevezik őket, s olyan népnek, amelyre örökké haragszik az ÚR.

5 Saját szemetekkel látjátok ezt, és ti magatok is mondjátok: Nagy az ÚR Izráel határán túl is!

6 A fiú tiszteli atyját, a szolga is az urát. Ha pedig én atya vagyok: hol az én tisztességem? És ha én ÚR vagyok, hol az irántam való félelem? Azt mondja a Seregek URa nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet, és azt kérditek: Mivel vetettük meg nevedet?

7 Tisztátalan kenyeret hoztok oltáromra, és azt kérditek: Mivel tettük tisztátalanná? Azzal, hogy azt mondjátok, az ÚR asztala semmibe vehető.

8 Hogyha vakot hoztok áldozatul: nem bűn-e az? Vagy ha sántát hoztok és betegest: nem bűn-e az? De vidd csak azt a fejedelmednek: vajon kedvesen fogad-e, vagy rád tekint-e? - ezt mondja a Seregek URa.

9 Most azért esedezzetek Isten színe előtt, hogy könyörüljön meg rajtunk! Kedvesen fogadhatja-e kezetekből az ilyen ajándékokat? - kérdezi a Seregek URa.

10 Bárcsak bezárná valaki közületek a templomajtót, hogy ne tüzelnétek hiába oltáromon! Nem telik kedvem bennetek - ezt mondja a Seregek URa -, az ételáldozat sem kedves nekem a kezetekből!

11 Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenhol tömjénnel és tiszta ételáldozattal áldoznak nevemnek. Bizony nagy az én nevem a népek között - ezt mondja a Seregek URa.

12 Ti viszont meggyalázzátok azt, amikor azt mondjátok: Az ÚR asztala tisztátalanná tehető semmirevaló terménnyel és eledellel.

13 És azt mondjátok: Íme, milyen fáradság! És még lihegtek is közben - ezt mondja a Seregek URa. Pedig rabolt állatot hoztok, meg sántát és betegest. Ezt hozzátok áldozatul, de hát kedves-e ez a kezetekből? - így szól az ÚR.

14 Átkozott az álnok! Van ugyan a nyájában hím állat, és fogadalmat is tesz, mégis hitvánnyal áldozik az ÚRnak. Pedig én nagy király vagyok - ezt mondja a Seregek URa -, és félelmetes az én nevem a népek között!

2. fejezet

1 Most azért nektek szól ez a parancsolat, ti papok!

2 Ha nem hallgattok rá, és nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok nevemnek – ezt mondja a Seregek URa –, átkot bocsátok rátok, és átokká változtatom a ti áldásotokat. Bizony, átokká változtatom azt, ha nem veszitek szívetekre!

3 Íme, megfeddem a ti vetni való magotokat, és szemetet szórok az arcotokba, ünneplésetek szemetét, és a szemétdombra hordanak ki benneteket.

4 Akkor megtudjátok, hogy azért adtam nektek ezt a parancsolatot, hogy megmaradjon Lévivel kötött szövetségem – ezt mondja a Seregek URa.

5 Szövetségem volt vele életre és békességre, amelyet azért kötöttem vele, hogy félve tiszteljen engem, és megalázza magát nevem előtt.

6 Igaz tanítás volt szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és egyenesen járt velem, és sokakat megtérített a bűnből.

7 Mert a pap ajkai őrzik a tudást, és tanítást várnak szájából, mivel a Seregek URának követe ő.

8 De ti elhajoltatok erről az útról, sokan megbotlottak tanításotok miatt, és fölbontottátok Lévi szövetségét – ezt mondja a Seregek URa.

9 Ezért én is megvetetté és megalázottá teszlek benneteket az egész nép előtt, mert nem ügyeltetek utamra, hanem személyválogatók vagytok a törvénnyel.

10 Vajon nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-e minket? Miért csalja meg hát mindenki a felebarátját, és miért rontja meg atyáink szövetségét?

11 Hűtlenné lett Júda, utálatosságot cselekedtek Izráelben és Jeruzsálemben, mert beszennyezte Júda az ÚR szent helyét, amelyet ő szeret, és idegen istenek leányát vette el.

12 Veszítsen el az ÚR mindenkit Jákób sátrából, aki ezt cselekszi, a csábítót és aki viszonozza, még ha áldozatot visz is a Seregek URának!

13 Ezt is cselekszitek: könnyhullatással árasztjátok el az ÚR oltárát, sírással és sóhajtással, mivel nem tekint többé az áldozatra, és nem fogadja szívesen a kezetekből.

14 Azt kérdezitek: Miért? Azért, mert az ÚR lett tanúbizonyság közötted és ifjúságodban elvett feleséged között, akit megcsaltál, holott társad ő, és veled szövetségben lévő feleséged!

15 Nem tesz ilyet egy ember sem, akinek még maradt lelke. És mit keres ez az egy? Istentől való utódokat. Őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csaljátok meg ifjúságotokban elvett feleségeteket!

16 Mert gyűlölöm az elbocsátást – ezt mondja az ÚR, Izráel Istene – és azt, akinek kegyetlenség tapad a ruhájához – ezt mondja a Seregek URa. Őrizzétek meg azért lelketeket, és ne tegyetek csalárdságot!

17 Elfárasztottátok beszédeitekkel az URat, és azt kérditek: Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok: „Minden gonosztevő jó az ÚR szemében, és gyönyörködik bennük” vagy hogy „Hol van az ítélet Istene?”.

3. fejezet

1 Íme, elküldöm követemet, és elkészíti előttem az utat. És hirtelen eljön templomába az Úr, akit kerestek, és a szövetség követe, akit kívántok. Íme, eljön – ezt mondja a Seregek URa.

2 De ki szenvedheti el eljövetelének napját? És ki állhat meg megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja!

3 Leül, mint az ötvös, hogy megtisztítsa ezüstjét, és megtisztítja Lévi fiait, fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. Akkor igazsággal visznek áldozatot az ÚRnak.

4 Kedves lesz majd az ÚRnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint a régi napokban és korábbi esztendőkben.

5 Mert ítéletre indulok hozzátok, és hamarosan tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és a hamisan esküvők ellen és azok ellen, akik megrövidítik a munkás bérét és az özvegyet és az árvát, akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem – ezt mon

6 Mert én, az ÚR, nem változom meg, ti pedig, Jákób fiai, nem semmisültök meg!

7 Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek! – ezt mondja a Seregek URa. De ti azt kérditek: Miből térjünk meg?

8 Vajon becsaphatja-e az ember Istent? Ti mégis meg akartok engem csalni. Azt kérditek: Mivel csalunk meg téged? A tizeddel és az áldoznivalóval.

9 Átokkal vagytok elátkozva, mert megcsaltok engem: az egész nép!

10 Hozzátok be a raktáramba a tizedet mindenből, hogy legyen ennivaló a házamban! Ezzel tegyetek próbára engem – ezt mondja a Seregek URa –, hogy megnyitom-e nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok-e rátok.

11 Megdorgálom értetek a kártevőt, és nem pusztítja el földetek gyümölcsét, nem lesz a szőlőtök terméketlen a mezőn – ezt mondja a Seregek URa.

12 És boldognak mond titeket minden nemzet, mert kívánatos földdé lesztek – ezt mondja a Seregek URa.

13 Keményen szóltatok ellenem – ezt mondja az ÚR –, és azt kérditek: Mit szóltunk ellened?

14 Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk rendelkezéseit, és hogy gyászban jártunk a Seregek URa előtt?

15 Sőt inkább mi magunk hirdetjük boldognak a kevélyeket, hiszen gyarapodnak, noha gonoszságot űznek, és bár Istent kísértik, mégis megmenekülnek.

16 Amikor erről tanakodtak egymással az ÚR tisztelői, az ÚR figyelemmel kísérte és meghallgatta. Beírták színe előtt emlékeztetőül egy könyvbe azokat, akik félik az URat, és megbecsülik a nevét.

17 Azon a napon, amelyet szerzek – ezt mondja a Seregek URa –, tulajdonommá lesznek, és megkímélem őket, ahogyan az ember kíméli a maga fiát, aki szolgál neki.

18 Akkor ismét meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája és a között, aki nem szolgálja őt.

4. fejezet

1 Mert íme, eljön az a nap, és izzik, mint a sütőkemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az eljövendő nap – ezt mondja a Seregek URa –, és nem hagy rajtuk sem gyökeret, sem ágat.

2 És nektek, akik félitek nevemet, föltámad az igazság napja. Szárnyai alatt gyógyulás lesz, és kimentek, és úgy ugrándoztok, mint a hizlalóból kikerült borjak.

3 Széttapossátok a gonoszokat, és porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet szerzek – ezt mondja a Seregek URa.

4 Emlékezzetek meg szolgámnak, Mózesnek a tanításáról, a rendelkezésekről és parancsokról, amelyeket általa rendeltem a Hóreben egész Izráel számára!

5 Íme, elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes napja.

6 És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, átokkal ne sújtsam a földet.

Kosár