Pál levele az efezusiakhoz

1. fejezet

1 Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az efezusi szenteknek és azoknak, akik hisznek Krisztus Jézusban.

2 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

3 Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban.

4 Mert kiválasztott minket őbenne a világ teremtetése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk őelőtte.

5 Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint,

6 kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a Szeretettben.

7 Benne van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata kegyelmének gazdagsága szerint,

8 amelyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel.

9 Megismertette velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, amelyet előre elhatározott magában,

10 az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt, mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak.

11 Őbenne kaptunk örökséget, ahogyan az előre el volt rendelve annak végzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából munkál,

12 hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedtünk Krisztusban.

13 Őbenne titeket is – miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is – megpecsételt a megígért Szentlélekkel,

14 aki örökségünk záloga, hogy megváltsa tulajdonát dicsőségének magasztalására.

15 Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről és minden szentek iránt való szeretetetekről,

16 nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok,

17 hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés Lelkét, hogy őt megismerjétek;

18 és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között,

19 és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének ama munkája szerint,

20 amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta a halottak közül, és a maga jobbjára ültette a mennyekben,

21 felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon és minden néven, amelyet valaki kap nemcsak e világon, hanem az eljövendőben is.

22 És az ő lába alá vetett mindent, és őt rendelte mindenek fölött való fővé az egyházban,

23 amely az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindennel betölt.

2. fejezet

1 Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt,

2 melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik.

3 Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is.

4 De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amellyel minket szeretett,

5 minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített – kegyelemből van üdvösségetek –,

6 és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban,

7 hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban.

8 Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez,

9 nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék.

10 Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

11 Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel metéltek körül,

12 hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől idegenek, s reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ezen a világon.

13 Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által.

14 Mert ő a mi békességünk, aki a kettőt eggyé tette, és ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében.

15 A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.

16 Megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által, megölve azon az ellenségeskedést;

17 eljött, és békességet hirdetett nektek, távolvalóknak és békességet a közelvalóknak.

18 Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

19 Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten házanépe,

20 akik az apostolok és próféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus.

21 Benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik szent templommá az Úrban,

22 akiben ti is együtt épültök a Lélek által Isten hajlékává.

3. fejezet

1 Ezért vagyok én, Pál a Krisztus Jézus foglya értetek, pogányokért,

2 ha ugyan hallottatok Isten kegyelmének rendelkezéséről, amelyet nekem adott a ti érdeketekben,

3 hogy kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, ahogyan már előbb röviden megírtam.

4 Annak olvasásából megtudhatjátok, hogyan értettem meg a Krisztus titkát,

5 amely más nemzedékek idején még nem jutott az emberek fiainak tudomására úgy, ahogy most kijelentetett szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által,

6 hogy a pogányok örököstársak, és ugyanannak a testnek tagjai, és részesei az ígéreteknek a Krisztus Jézusban az evangélium által.

7 Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyet erejének megnyilvánulása szerint nekem adott.

8 Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus kikutathatatlan gazdagságát,

9 és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi a rendje annak a titoknak, amely el volt rejtve örök időktől fogva Istenben, aki mindeneket teremtett

10 azért, hogy most az egyház által megismertesse a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal Isten sokféle bölcsességét

11 az ő örök végzése szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg.

12 Őbenne van a mi bátorságunk, és a benne való hit által bizalommal járulhatunk Istenhez.

13 Kérlek tehát benneteket, ne csüggedjetek el az értetek viselt nyomorúságaim miatt, amelyek a ti dicsőségetekre vannak.

14 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt,

15 akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,

16 hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben,

17 hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben a szeretetben meggyökerezve és megalapozva,

18 hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység,

19 és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig.

20 Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint,

21 azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, minden nemzedéken át örökkönörökké. Ámen.

4. fejezet

1 Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívatásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok,

2 teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretetben,

3 és igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében.

4 Egy a test, és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is.

5 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.

6 Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van.

7 Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben.

8 Ezért mondja az Írás: Fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek.

9 Az pedig, hogy fölment, mi mást jelentene, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire.

10 Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.

11 És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul,

12 hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére,

13 míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra,

14 hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által.

15 Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban.

16 Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével, és minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben.

17 Ezt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak elméjük hiábavalóságában.

18 Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük,

19 akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek.

20 Ti azonban nem így tanultátok Krisztust,

21 ha ugyan őt meghallottátok, és benne megtanultátok, hogyan van a valóság Jézusban.

22 Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki csalárd kívánságok által megromlott,

23 újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban,

24 és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

25 Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a felebarátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk.

26 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal,

27 és az ördögnek se adjatok helyet.

28 Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.

29 Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.

30 És meg ne szomorítsátok az Isten Szentlelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára.

31 Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt.

32 Ellenkezőleg: legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

5. fejezet

1 Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek,

2 és járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként.

3 Paráznaság pedig és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még szóba se jöjjön köztetek, amint az a szentekhez méltó,

4 sem trágárság vagy bolond, kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás.

5 Mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy kapzsinak, aki bálványimádó, sincs öröksége a Krisztus és Isten országában.

6 Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira.

7 Azért ne legyetek részesei ezeknek.

8 Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei.

9 Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van.

10 Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak.

11 És ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat,

12 mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen.

13 Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön,

14 mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Azért mondja: Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus.

15 Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok: nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek.

16 Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok.

17 Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata.

18 A bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be Lélekkel,

19 beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak,

20 mindenkor mindenért hálát adva a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának.

21 Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében.

22 Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak.

23 Mert a férj feje a feleségének, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója.

24 De ahogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben.

25 Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte,

26 hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje,

27 hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt vagy ránc vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.

28 Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti.

29 Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat,

30 mert az ő testének tagjai vagyunk.

31 Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.

32 Felette nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.

33 Ti is azért valamennyien, ki-ki úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.

6. fejezet

1 Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.

2 Tiszteld apádat és anyádat – ez az első parancsolat ígérettel –,

3 hogy jól legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön.

4 És ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint.

5 Ti, szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek test szerint való uratoknak, tiszta szívvel, mint Krisztusnak.

6 Ne látszatra, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, lélekből cselekedjétek Isten akaratát,

7 jóakarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek,

8 tudva, hogy ha valaki jót tesz, az annak jutalmát veszi az Úrtól, akár szolga, akár szabad.

9 Ti, urak, pedig ugyanazt tegyétek velük, hagyjátok el a fenyegetést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, nektek is van Uratok a mennyben, és nála nincs személyválogatás.

10 Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében!

11 Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával szemben!

12 Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak.

13 Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok.

14 Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igazlelkűséggel, öltsétek fel az igazság páncélját,

15 és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját.

16 Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok.

17 Az üdvösség sisakját is vegyétek fel és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

18 Minden alkalommal minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a Lélek által. Ebben legyetek éberek minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért,

19 értem is, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát,

20 amelyért követségben járok láncok között, hogy bátran hirdessem, amint kell.

21 Azért, hogy ti is megtudjátok dolgaimat, hogy miket teszek, mindent megismertet veletek Tükhikosz, a szeretett testvér és hű szolga az Úrban,

22 akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és megvigasztalja szíveteket.

23 Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!

24 A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.

Kosár