Pál levele Tituszhoz

1. fejezet

1 Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hitéért és a kegyesség szerint való igazságnak megismeréséért,

2 az örök élet reménységében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik,

3 a maga idejében pedig kijelentette az igehirdetés által, amelyet rám bízott a mi megtartó Istenünk parancsolata szerint. Titusznak, a közös hit szerint való igaz gyermekemnek:

4 Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.

5 Azért hagytalak téged Krétában, hogy az elintézetlen ügyeket hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amint meghagytam neked.

6 Olyat, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek hívő gyermekei vannak, akik nem vádolhatók kicsapongással vagy engedetlenséggel.

7 Szükséges ugyanis, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem öntelt, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, nem haszonleső,

8 hanem vendégszerető, a jónak kedvelője, mértékletes, igaz, kegyes, önmegtartóztató,

9 aki tartja magát a tanítás szerint való igaz beszédhez, hogy képes legyen bátorítani az egészséges tanítással és meggyőzni az ellenkezőket.

10 Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, főleg a körülmetéltek között.

11 Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat felforgatnak azzal, hogy olyasmiket tanítanak aljas nyerészkedésből, amiket nem kellene.

12 Azt mondta valaki közülük, az ő saját prófétájuk: A krétaiak mindig hazudnak, gonosz vadak, rest hasak.

13 Ez a bizonyság igaz, azért kímélet nélkül intsd őket, hogy a hitben egészségesek legyenek.

14 Ne foglalkozzanak zsidó mesékkel és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival.

15 Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, mert elméjük és lelkiismeretük beszennyeződött.

16 Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek és minden jó cselekedetre alkalmatlanok.

2. fejezet

1 Te pedig azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással,

2 hogy az idős emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, állhatatosságban egészségesek.

3 Hasonlóképpen az idős asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, nem rabjai a sok bornak, hanem jóra oktatók.

4 Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket,

5 legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszédét miattuk ne káromolják.

6 Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek mértékletesek.

7 Mindenben te magadat állítsd mintaképül a jó cselekedetekben, a romlatlan tanításban, a méltóságban,

8 az egészséges, feddhetetlen beszédben, hogy az ellenfél megszégyenüljön, és ne tudjon semmi rosszat mondani rólunk.

9 A szolgák engedelmeskedjenek mindenben uraiknak, kedvüket keressék, ne ellenkezzenek,

10 ne lopjanak, hanem teljesen igaz hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünk tanítását mindenben ékesítsék.

11 Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek,

12 s ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelenvaló világon,

13 várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését,

14 aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen.

15 Ezeket szóld, ints és feddj teljes méltósággal. Senki téged meg ne vessen!

3. fejezet

1 Emlékeztesd őket arra, hogy vessék alá magukat a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak; engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre.

2 Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, kedvesek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.

3 Mert régen mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk.

4 De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent,

5 nem a véghezvitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek által,

6 akit kitöltött ránk bőséggel a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által,

7 hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

8 Igaz ez a beszéd, és szeretném, hogy tanúskodj ezek mellett, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elöl járni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek.

9 Az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatok körüli civakodást és a törvény értelmezése felőli harcokat kerüld, mert haszontalanok és hiábavalók.

10 A szakadást szító embert egy vagy két intés után kerüld,

11 tudva, hogy az ilyen romlott, vétkezik, és önmagát ítéli el.

12 Amikor Artemászt vagy Tükhikoszt hozzád küldöm, igyekezz hozzám jönni Nikopoliszba, mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.

13 A törvénytudó Zénászt és Apollóst gondosan készítsd fel az útra, hogy semmiben se legyen hiányuk.

14 De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.

15 Köszöntenek téged mindnyájan, akik velem vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. Kegyelem mindnyájatokkal!

Kosár