Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

1. fejezet

1 Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikai gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban:

2 Kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.

3 Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek értetek, testvéreim, amint méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedett a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymás iránti szeretet.

4 Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, állhatatosságotokkal és hitetekkel, minden üldöztetésetek és szorongattatásotok között, amelyet elviseltek.

5 Ez pedig Isten igazságos ítéletének jele, hogy méltónak ítéltessetek az Isten országára, amelyért szenvedtek is.

6 Mert igazságos dolog Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak,

7 nektek pedig, akiket szorongatnak, nyugodalommal fizessen, mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus a mennyből hatalmának angyalaival,

8 tűz lángjában, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.

9 Ezek majd örök veszedelemmel fognak bűnhődni az Úrtól és hatalmának dicsőségétől,

10 amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjeiben, és csodálják mindazok, akik hittek, mint ahogy ti is hittetek bizonyságtételünknek.

11 Ezért imádkozunk is mindenkor értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörködéssel és a hit hathatós munkálásával,

12 hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őbenne, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.

2. fejezet

1 Testvéreim, kérünk titeket a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a hozzá való gyülekezésünkre nézve,

2 hogy ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, és ne rémítsen meg titeket semmilyen lélek, beszéd vagy nekünk tulajdonított levél, mintha már itt volna az Úr napja.

3 Nehogy valaki valamiképpen félrevezessen titeket, mert nem jön el az addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia,

4 aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy imádat tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, isten gyanánt mutogatva magát.

5 Nem emlékeztek rá, hogy már elmondtam ezeket nektek, amikor nálatok voltam?

6 És tudjátok, hogy most még mi tartja vissza, hogy csak a maga idejében jelenjen meg?

7 Működik ugyan már a törvénytiprás titkos bűne, csakhogy azt, aki most még visszatartja, el kell távolítani az útból.

8 És akkor megjelenik a törvénytipró – akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével és megsemmisít megjelenésének dicsőségével –,

9 akinek eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival

10 és a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy az által üdvözüljenek.

11 Ezért bocsátja rájuk Isten a tévelygés hatalmát, hogy higgyenek a hazugságnak,

12 hogy az ítélet utolérje mindazokat, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.

13 Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk Istennek értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre a Lélek megszentelésében és az igazság hitében,

14 amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, hogy részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.

15 Ezért, testvéreim, legyetek állhatatosak, és ragaszkodjatok azokhoz a rendelkezésekhez, amelyeket akár beszédünk, akár levelünk által tanultatok.

16 Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,

17 vigasztalja meg a szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.

3. fejezet

1 Végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy az Úr beszéde terjedjen, és dicsőítsék, úgy, mint nálatok is,

2 és hogy megmeneküljünk az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit!

3 De hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.

4 Bízunk is az Úrban, hogy amiket rendeltünk, azokat megteszitek és meg is fogjátok tenni.

5 Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti állhatatosságra.

6 A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig meghagyjuk nektek, testvéreim, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki rendetlenül él, nem pedig a tőlünk kapott utasítás szerint.

7 Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni, mert nem éltünk rendetlenül közöttetek,

8 ingyen kenyeret sem ettünk senkinél, hanem fáradsággal és vesződséggel éjjel-nappal dolgoztunk, hogy közületek senkinek se legyünk terhére.

9 Nem azért, mintha nem volna hozzá jogunk, hanem hogy önmagunkat követendő példaként állítsuk elétek.

10 Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.

11 Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közöttetek, akik semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságokkal foglalkoznak.

12 Az ilyeneknek azonban elrendeljük, és intjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék.

13 Ti pedig, testvéreim, meg ne restüljetek a jó cselekvésében.

14 Ha pedig valaki nem hallgat arra a szóra, amelyet levélben vettetek, azt jegyezzétek meg, és ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön.

15 De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvért.

16 Maga a békesség Ura adjon nektek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!

17 A köszöntést én, Pál a saját kezemmel írom; ez az ismertetőjegye minden levelemnek. Így írok.

18 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal!

Kosár