Példabeszédek könyve

1. fejezet

1 Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei

2 a bölcsesség és erkölcs tanulására, az értelmes beszéd megértésére.

3 Okos intésként, igazságnak, ítéletnek és becsületességnek megnyerésére szolgál,

4 hogy az egyszerű emberek eszességet, az ifjak tudást és meggondolást kapjanak.

5 Hallja ezt a bölcs, és növelje tudását, és az értelmes helyes tanácsokra tegyen szert,

6 hogy megértse a példabeszédeket és példázatokat, a bölcsek beszédeit és találós meséit.

7 Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és erkölcsi tanítást csupán a bolondok vetik meg.

8 Hallgasd, fiam, apád erkölcsi tanítását, és anyád oktatását ne hagyd el!

9 Mert kedves ékesség lesz az a fejednek, és aranylánc a nyakadra.

10 Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani, ne engedj nekik!

11 Ha azt mondják: „Gyere velünk, álljunk lesben a vérontásra, settenkedjünk az ártatlan után ok nélkül!

12 Nyeljük el őket élve, mint a sír és egészen úgy, mint akik a mélységbe szálltak;

13 és szerezzünk mindenféle drága kincset, töltsük meg házainkat zsákmánnyal!

14 Végy részt köztünk a sorsvetésben, és közös erszényünk legyen mindnyájunknak!”,

15 fiam, ne járj ezekkel egy úton, tartsd vissza a lábad ösvényüktől,

16 mert lábuk a gonosz felé fut, és vérontásra siet.

17 Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas szeme láttára:

18 a maguk vére árán ólálkodnak, saját lelkük kárára állnak lesben.

19 Ilyen az útja minden kapzsi embernek: a saját életét veszíti el.

20 A bölcsesség kint kiált szerteszét, az utcákon hallatja szavát.

21 Lármás utcasarkokon kiált a kapuk bejáratánál, a városban mondja beszédeit.

22 Meddig szeretitek, ó, ti együgyűek, az együgyűséget, és meddig gyönyörködnek a csúfolók a csúfolódásban, és meddig gyűlölik a balgák a tudományt?

23 Térjetek meg dorgálásomra! Íme, kiárasztom rátok lelkemet, tudtotokra adom beszédeimet.

24 Mivel hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztettem kezemet, de senki sem figyelt;

25 elhagytátok minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek,

26 ezért én is nevetek nyomorúságotokon, kicsúfollak, amikor eljön az, amitől féltek.

27 Mikor eljön az, amitől féltek, mint a vihar, és nyomorúságotok, mint a forgószél, elközelget; amikor eljön reátok a nyomorúság és a szorongattatás,

28 akkor majd segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg őket; keresnek engem, de nem találnak meg.

29 Azért, mert gyűlölték a tudományt, és nem az ÚR félelmét választották.

30 Nem engedtek tanácsomnak, megvetették minden feddésemet.

31 Útjuk gyümölcséből esznek, és saját tanácsukkal laknak jól.

32 Mert az együgyűeket pártosságuk öli meg, és a balgákat önteltségük veszti el.

33 Aki pedig rám hallgat, biztonságban lakik, és nyugalomban él, mert nem kell félnie a gonosztól.

2. fejezet

1 Fiam! Ha megfogadod beszédeimet, és parancsaimat magadba zárod;

2 ha füled figyel a bölcsességre, és megértésre hajlik a szíved;

3 igen, ha bölcsességért kiáltasz, és értelemért emeled föl szavad;

4 ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod,

5 akkor megérted az ÚR félelmét, és eljutsz Isten ismeretére.

6 Mert az ÚR ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.

7 Az igazaknak valóságos jót tartogat, pajzsot a feddhetetlenül járóknak,

8 hogy megőrizze az igazság útjait, és kegyeseinek útját megóvja.

9 Akkor majd megérted, mi az igazság, a törvény, a becsületesség, és meglátod, hogy melyik a helyes út.

10 Mert bölcsesség hatol szívedbe, és az ismeret gyönyörűséges lesz a lelkednek.

11 Megfontoltság őrködik fölötted, értelem őriz téged,

12 hogy megmentsen a gonosz úttól és a gonoszságot szóló emberektől,

13 akik elhagyják az egyenes utat, hogy a sötétség útjain járjanak.

14 Akik örülnek, ha gonoszul cselekszenek, vigadnak a gonosz álnokságokon.

15 Akiknek görbék az ösvényeik, és gonoszak az útjaik.

16 A bölcsesség megszabadít a nem hozzád tartozó asszonytól, a beszédével hízelkedő idegentől,

17 aki elhagyta ifjúságának férjét, és Isten előtt kötött szövetségéről elfelejtkezett.

18 Mert a halálba hanyatlik a háza, és ösvényei az élet nélkül valókhoz vezetnek.

19 Aki bemegy hozzá, nem tér vissza, és nem talál rá az élet útjaira.

20 Ezért te a jók útján járj, és az igazak ösvényeit kövesd!

21 Mert az igazak lakják a földet, és a feddhetetlenek maradnak meg rajta.

22 A gonoszok pedig kivesznek a földről, és a hitetlenül élőket kiszaggatják belőle.

3. fejezet

1 Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsolataimat őrizze meg szíved.

2 Mert hosszú napokat, hosszú életet és békességet hoznak azok neked.

3 Az irgalmasság és hűség ne hagyjon el téged! Kösd azokat a nyakadba, írd azokat szíved táblájára,

4 így nyersz kedvességet és jóindulatot Isten és az emberek szemében.

5 Bízz az ÚRban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj!

6 Minden utadon őrá gondolj, akkor ő igazgatni fogja útjaidat.

7 Ne tartsd bölcsnek magadat; féld az URat, és kerüld a rosszat!

8 Egészség lesz ez testednek és megújulás csontjaidnak.

9 Tiszteld az URat a vagyonodból, egész jövedelmed zsengéjéből!

10 Így majd bőven megtelnek csűrjeid, és must árad sajtód vályúiból.

11 Az ÚRnak fenyítését, fiam, ne vesd meg, és dorgálását meg ne utáld!

12 Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, úgy, mint az apa a fiát, akit kedvel.

13 Boldog ember az, aki meglelte a bölcsességet, és az az ember, aki értelemre tesz szert.

14 Jobb ezt megszerezni, mint az ezüstöt, és nagyobb a jövedelme, mint a színaranynak.

15 Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem hasonlítható hozzá, amire vágyol.

16 Hosszú élet van jobbjában, baljában pedig gazdagság és tisztesség.

17 Útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvénye békesség.

18 Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik erre támaszkodnak, boldogok!

19 Az ÚR bölcsességgel alapozta meg a földet, értelemmel erősítette meg az eget.

20 Tudása által szakadt föl a mélység, és csepegnek harmatot a felhők.

21 Fiam, ne téveszd ezeket szem elől, tartsd magadat az igazi bölcsességhez és megfontoltsághoz!

22 Élet lesz ez lelkednek, ez ékesíti nyakadat.

23 Akkor bátran járod utadat, és nem ütöd meg a lábadat.

24 Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz az álmod.

25 Nem kell félned a hirtelen ijedségtől és a gonoszok pusztításától, ha jönnének.

26 Mert az ÚR lesz a bizodalmad, és ő megőrzi lábadat a csapdától.

27 Ne tartsd vissza a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megtétele.

28 Ne mondd felebarátodnak: „Menj el, később térj vissza, holnap adok”, noha megvan neked, amit kér.

29 Ne forralj gonoszt felebarátod ellen, aki gyanútlanul él melletted.

30 Ne pörölj egy emberrel sem ok nélkül, ha nem illetett gonosszal téged.

31 Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyetlen útját se válaszd.

32 Mert utálja az ÚR az engedetlent, de az igazakkal meghitt közösségben van.

33 Az ÚR átka van a gonoszok házán, de az igazak lakhelyét megáldja.

34 Aki csúfolódik, azt megcsúfolja, de a szelídeknek kegyelmet ad.

35 A bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot aratnak.

4. fejezet

1 Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyeljetek, hogy megérthessétek!

2 Jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el útmutatásomat!

3 Amikor még mint fiú atyámnál voltam, gyenge és egyetlen gyermek anyám előtt,

4 tanított engem, és azt mondta nekem: Szívedben őrizd beszédemet, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz.

5 Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet; ne felejtkezz el szavaimról, és ne hajolj el azoktól.

6 Ne mellőzd azt, és majd megtart téged, szeresd azt, és megőriz téged.

7 A bölcsesség kezdete ez: tégy szert bölcsességre, és minden szerzeményeden szerezz tudást.

8 Tartsd nagyra azt, és fölmagasztal téged; tiszteletet hoz neked, ha magadhoz öleled.

9 A kedvesség koszorúját teszi fejedre, igen szép, ékes koronát ad neked.

10 Hallgasd, fiam, és fogadd be beszédeimet, így sokasodnak meg életed évei.

11 A bölcsességnek útjára tanítottalak, igaz ösvényen vezettelek téged.

12 Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz meg.

13 Ragaszkodj az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, hanem őrizd meg azt, mert az a te életed.

14 Ne lépj a hitetlenek útjára, a gonoszok ösvényén ne járj!

15 Hagyd el azt, ne menj át rajta, térj el tőle, és menj tovább!

16 Mert azok még aludni sem tudnak, ha nem tehetnek rosszat; és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttathatnak.

17 Mert az istentelenség kenyerét eszik, és az erőszakosság borát isszák.

18 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig.

19 Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály; nem tudják, miben botlanak meg.

20 Fiam, figyelj szavaimra, fordítsd füledet beszédeimhez!

21 Ne téveszd szem elől, tartsd meg ezeket az elmédben.

22 Mert élete ez azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.

23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

24 Vesd el magadtól a száj hamisságát, és az ajkak csalárdságát távolítsd el magadtól.

25 Szemed előre nézzen, és egyenesen magad elé tekints.

26 Egyengesd lábad ösvényét, hogy minden utadon állhatatos lehess.

27 Ne térj se jobbra, se balra; fordítsd el lábadat a gonosztól.

5. fejezet

1 Fiam, figyelj bölcsességemre, fordítsd füledet értelmes beszédemre!

2 Maradj megfontolt, és ajkad őrizze meg a tudományt.

3 Mert színméz csöpög az idegen asszony ajkáról, és szája simább az olajnál.

4 De végül keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr.

5 Lába a halálra visz, léptei a sír felé tartanak.

6 Nem követi az élet útját, ösvényei bizonytalanok lettek, anélkül hogy észrevenné azt.

7 Most azért, fiaim, hallgassatok rám, és ne térjetek el szám beszédeitől!

8 Tartsd távol tőle utadat, és ne közelíts házának ajtajához,

9 hogy ne másoknak add ékességedet és esztendeidet a kegyetlennek,

10 hogy ne az idegenek teljenek be javaiddal, és keresményed ne jusson másnak a házába.

11 Különben nyögnöd kell életed végén, amikor megemésztődik húsod és tested,

12 és azt kell majd mondanod: Hogyan is gyűlölhettem az erkölcsi tanítást, és hogyan utálhatta szívem a fenyítést?!

13 Nem hallgattam vezetőim szavára, és nem fordítottam fülemet tanítóim felé!

14 Kis híja volt, hogy minden gonoszságba belemerüljek, noha a gyülekezet közepében voltam!

15 Saját kutadból igyál vizet; és saját forrásod közepéből folyóvizet!

16 Kifolyjanak-e forrásaid, az utcákra áradjanak-e vízfolyásaid?

17 Egyedül tieid legyenek, és kívüled senki máséi.

18 Legyen áldott a forrásod, és örvendezz ifjúságod feleségének.

19 Szerelmes szarvasünő és kedves zerge ő, keblei elégítsenek meg téged minden időben, és az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.

20 Miért keresnél gyönyört, fiam, egy paráznánál, és miért ölelnéd egy idegen keblét?

21 Mert az ÚR szeme előtt van minden ember útja, és minden ösvényüket ő egyengeti.

22 Tulajdon álnokságai fogják meg az istentelent, és saját bűnének kötelei kötözik meg őt.

23 Meghal az ilyen fenyítés híján, és sok bolondsága miatt támolyog.

6. fejezet

1 Fiam! Ha kezes lettél barátodért, kezedet adtad, és elkötelezted magadat másért:

2 szád beszéde által estél tőrbe, szád beszéde fogott meg téged.

3 Ezt tedd hát, fiam, hogy kimentsd magadat, mert felebarátod kezébe jutottál: eredj, alázd meg magadat, és ostromold felebarátodat.

4 Még álmot se engedj szemednek és szunnyadást szempilládnak.

5 Szabadítsd ki magadat, mint gazella a vadász kezéből, és mint madár a madarász kezéből.

6 Eredj a hangyához, te rest, figyeld meg útjait, és légy bölcs!

7 Bár nincs vezére, elöljárója vagy ura,

8 nyáron mégis megszerzi kenyerét, aratáskor összegyűjti eledelét.

9 Ó, te rest, meddig fekszel? Mikor kelsz föl álmodból?

10 Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis összetett kézzel való pihenés,

11 és meglep a szegénység, mint egy útonálló, és a szűkölködés, mint egy felvértezett férfi!

12 Haszontalan ember, hamis férfi az, aki álnok szájjal jár.

13 Aki kacsingat a szemével, lábával is üzen, és ujjával jelt ad.

14 Álnokság van a szívében, gonoszt forral minden időben, és háborúságot okoz.

15 Ezért hirtelen jön rá a nyomorúság, hamar összeomlik, és nem lesz gyógyulása.

16 E hat dolgot gyűlöli az ÚR, és hét dolog utálatos lelkének:

17 a kevély szemek, a hazug nyelv és az ártatlan vért ontó kezek,

18 az álnok gondolatokat forraló szív, a gonoszra sietve igyekvő lábak,

19 a hazugságot szóló hamis tanú és az, aki háborúságot szít az atyafiak között.

20 Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatát, és anyád tanítását el ne hagyd!

21 Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd azokat a nyakadba.

22 Bárhova mész, vezéreljen téged, amikor alszol, őrizzen téged, mikor fölébredsz, beszélgessen veled.

23 Mert lámpás a parancsolat, és világosság a tanítás, és az élet útja a tanító feddés,

24 amely megőriz téged a gonosz asszonytól és az idegen asszony hízelgő nyelvétől.

25 Ne kívánd meg szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szempilláival!

26 Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és a férjes asszony drága életedre vadászik!

27 Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy a ruhái meg ne égjenek?

28 Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy lábát meg ne perzselje?

29 Így van, aki bemegy felebarátja feleségéhez; nem marad büntetlen, aki érinti azt!

30 Nem vetik meg a tolvajt, ha éhségének csillapítása miatt lop.

31 De ha rajtakapják, hétszer annyit kell adnia, háza minden vagyonát is odaadhatja.

32 Aki pedig asszonnyal paráználkodik, az bolond. Magát akarja elveszíteni, aki ilyet cselekszik.

33 Vereséget szenved, és gyalázat éri, és szégyene letörölhetetlen.

34 Mert a féltékenység haragra gyújtja a férfit, és nem lesz kíméletes a bosszúállás napján.

35 Nem törődik semmilyen váltsággal, nem nyugszik meg, még ha nagyon sok ajándékot adsz is neki.

7. fejezet

1 Fiam, tartsd meg beszédeimet, és parancsaimat zárd magadba!

2 Tartsd meg parancsolataimat, és élni fogsz, és őrizd tanításomat, mint szemed fényét.

3 Kösd azokat ujjaidra, írd föl azokat szíved táblájára!

4 Mondd a bölcsességnek: „Néném vagy te”, és az eszességet hívd rokonodnak,

5 hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól és a beszédével hízelkedő idegentől.

6 Mert házam ablakán át, a rács mögül kinéztem,

7 és láttam a bolondok között, észrevettem a fiatalok között egy esztelen ifjút.

8 Az utcán ment, befordult a sarkon, egy asszony házához vezető úton lépegetett

9 alkonyatkor, a nap estjén és sötét éjszaka.

10 És íme, az asszony eléje lépett a paráznák öltözetében, csalfa szívvel.

11 Csapodár és féktelen, lába sem tud otthon nyugodni.

12 Néha az utcán, néha a tereken van, és minden sarkon leselkedik.

13 Megragadta őt, megcsókolta, és szemtelenségre vetemedve azt mondta neki:

14 Hálaáldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadalmamat.

15 Ezért jöttem ki eléd, nagyon kerestelek téged, és most rád találtam!

16 Paplanokkal megvetettem ágyamat, egyiptomi szövésű szőnyegekkel.

17 Ágyamat mirhával, aloéval és fahéjjal illatosítottam.

18 Jöjj, töltsük az időt szerelmeskedéssel virradatig, élvezzük ki a szerelem gyönyörét!

19 Mert nincs itthon a férjem, messzi útra ment.

20 Egy erszény pénzt vett magához, csak holdtöltére jön haza.

21 És rávette őt mesterkedéseivel, hízelgő ajkával elcsábította.

22 Az pedig úgy ment utána, mint az ökör a vágóhídra, mint a bolond, aki csapdába szalad,

23 míg nyíl nem fúrja át a máját; vagy mint a madár, amely a kelepcébe siet, és nem tudja, hogy az életével játszik.

24 Ezért most, fiaim, hallgassatok rám, és figyeljetek szám beszédére!

25 Ne hajoljon szíved az ilyen nő útjai felé, és ne tévelyegj az ösvényein!

26 Mert sok sebesültet ejtett már, és sokan vannak, akiket megölt.

27 Háza sírba vivő út, amely a halál hajlékába vezet.

8. fejezet

1 Vajon nem kiált-e a bölcsesség, és nem hallatja-e szavát az értelem?

2 Kiáll a magaslatok csúcsára, az ösvényekhez, a keresztutakhoz.

3 A városba vezető kapuk mellett, az ajtók bejáratánál zeng.

4 Nektek kiáltok, férfiak, szavam az emberek fiaihoz szól.

5 Okosodjatok, ti együgyűek, és ti balgák, legyetek értelmesek!

6 Hallgassatok meg, mert fontos dolgokat mondok, és igaz beszédre nyitom számat.

7 Mert igazságot mond ki szám, és ajkamnak utálatos a gonoszság.

8 Szám minden beszéde igaz, nincs benne hamis vagy csalárd dolog.

9 Mind helyénvaló az értelmesnek, és igaz azoknak, akik járatosak a tudományban.

10 Inkább az én tanításomat válasszátok, ne pedig az ezüstöt! A tudományt válasszátok inkább, mint a színaranyat!

11 Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmiféle gyönyörűség sem lehet ezzel egyenlő.

12 Én, a bölcsesség együtt lakom az eszességgel, és megszereztem a megfontolás tudományát.

13 Az ÚR félelme a gonosz gyűlölése. A kevélységet és fölfuvalkodottságot, a gonoszság útját és az álnok szájat gyűlölöm.

14 Enyém a tanács és az igazi bölcsesség, én vagyok az értelem, enyém az erő.

15 Általam uralkodnak a királyok, és tesznek igazságot az uralkodók.

16 Általam uralkodnak a fejedelmek és a nemesek meg a föld összes bírája.

17 Szeretem az engem szeretőket, és akik szorgalmasan keresnek engem, azok megtalálnak.

18 Gazdagság és tisztesség van nálam, tartós vagyon és igazság.

19 Gyümölcsöm jobb, mint az arany, drágább a színaranynál, és a jövedelmem többet ér a színezüstnél.

20 Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén,

21 hogy az engem szeretőknek értékes örökséget adjak, és erszényeiket megtöltsem.

22 Az ÚR útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen.

23 Örök időktől fogva fölkentje vagyok, ősidőktől, a föld kezdetétől fogva.

24 Akkor születtem, amikor még nem voltak mélységek, mikor még semmiféle vízzel teli forrás nem volt.

25 Mielőtt a hegyek leülepedtek, a halmok előtt születtem.

26 Akkor, amikor még nem formálta meg a földet és a mezőket és a világ első porszemét.

27 Ott voltam, amikor az eget készítette, amikor a látóhatárt a mélység fölött kijelölte.

28 Mikor megszilárdította a felhőket odafönn, amikor erőre kaptak a mélység forrásai.

29 Mikor megszabta a tenger határait, hogy a vizek át ne hágják parancsát. Mikor kimérte e föld alapjait,

30 mellette voltam mint kézműves. Gyönyörködött bennem mindennap, mindig ott játszottam színe előtt.

31 Játszottam a földkerekségen, és gyönyörűségemet leltem az emberek fiaiban.

32 És most, fiaim, hallgassatok engem: boldogok, akik megtartják útjaimat.

33 Hallgassátok meg az intést, és legyetek bölcsek, ne vonakodjatok!

34 Boldog ember, aki hallgat engem, aki ajtóm előtt virraszt mindennap, és ajtófélfáimat őrzi.

35 Mert aki engem megtalál, az életet nyer, és jóakaratot szerez az ÚRtól.

36 De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik a lelkén. Mindenki, aki gyűlöl engem, a halált szereti!

9. fejezet

1 A bölcsesség megépítette házát, és hét oszlopot faragott hozzá.

2 Levágta marháit, megfűszerezte borát, és elkészítette asztalát.

3 Elbocsátotta leányait, hogy hívogassanak a város magaslatain:

4 Aki tudatlan, térjen be! Az értelem nélkül valóknak ezt mondja:

5 Jöjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok fűszeres boromból!

6 Hagyjátok el az ostobaságot, és éljetek, járjatok az eszesség útján!

7 Aki meginti a csúfolót, szégyent hoz magára, és aki megfeddi a gonoszt, szidalmat kap.

8 Ne fedd meg a csúfolódót, hogy meg ne gyűlöljön téged. Fedd meg a bölcset, és szeret majd téged.

9 Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és gyarapítja tudását.

10 A bölcsesség kezdete az ÚR félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet.

11 Mert általam sokasodnak meg napjaid, és hosszabbodnak meg életed esztendei.

12 Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs. Ha pedig csúfolódó vagy, magad vallod kárát.

13 Fecsegő asszony a balgaság, bolond, és semmit sem tud.

14 Leült házának ajtajába, a város magaslatain ül egy széken,

15 hogy így hívja az arra járókat, akik egyenesen járnak útjukon:

16 „Aki együgyű, térjen ide!”; és az esztelennek ezt mondja:

17 „A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!”.

18 De nem tudják, hogy ott a halottak vannak, és hogy a Seol mélyébe esnek meghívottjai.

10. fejezet

1 Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú megörvendezteti apját, a bolond fiú pedig szomorúság anyjának.

2 Nem használnak a gonoszul szerzett kincsek, az igazság pedig megszabadít a haláltól.

3 Az ÚR nem hagyja éhezni az igazak lelkét, az istentelenek kívánságát pedig elveti.

4 Szegénnyé lesz, aki rest kézzel cselekszik, a szorgalmas kéz azonban gazdaggá tesz.

5 Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, aki álomba merül az aratás idején, az szégyellni való fiú.

6 Áldás van az igazak fején, az istentelenek szája pedig erőszakot takargat.

7 Az igaznak emlékezete áldott, a hamisak neve pedig semmivé lesz.

8 A bölcs szívű megfogadja a parancsolatokat, a bolond ajkú pedig elveszíti magát.

9 Aki feddhetetlenül jár, az biztonságban élhet, de aki görbe útra tér, azt rajtakapják.

10 Aki kacsingat szemével, az bántalmat okoz, és a bolond ajkú elbukik.

11 Élet forrása az igaz ember szája, az istentelenek szája azonban erőszakot takargat.

12 A gyűlölet versengést szerez, de minden vétket elfedez a szeretet.

13 Az eszesek ajkán bölcsesség található, a bolond hátának viszont vessző való.

14 A bölcsekben tudomány rejlik, a bolondok szája pedig gyors romlást okoz.

15 A gazdagnak a vagyona az ő erődítménye, a szűkölködőnek a szegénysége az ő romlása.

16 Az igaz ember keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van.

17 Az élet útján jár, aki hallgat a feddésre, a fenyítést semmibe vevő pedig tévelyeg.

18 Aki gyűlöletet rejteget, az hazug ajkú; és aki rágalmat terjeszt, az bolond.

19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja ajkát, az értelmes.

20 Színezüst az igaz nyelve; a gonoszok szíve viszont keveset ér.

21 Az igaznak ajka sokakat pásztorol; a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg.

22 Az ÚR áldása meggazdagít; és nem jár vele bánat.

23 Ahogy a bolondnak kedvére való időtöltés a bűn cselekvése, úgy az eszes férfinak a bölcs tettek.

24 Amitől retteg az istentelen, az esik meg vele, amit pedig az igazak kívánnak, megtörténik.

25 Amint a forgószél ráfuvall, már oda is van az istentelen, az igaznak pedig örökkévaló alapja van.

26 Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek, olyan a rest azoknak, akik megbízták valamivel.

27 A ÚRnak félelme hosszabbítja meg a napokat, az istentelennek pedig megrövidülnek az évei.

28 Az igazak reménysége öröm, az istentelenek várakozása pedig semmibe vész.

29 A feddhetetlennek erősség az ÚR útja, de romlás az a hamisságot cselekvőnek.

30 Az igaz soha nem lesz kimozdítva, de az istentelenek nem lakják sokáig a földet.

31 Az igaznak szája bölcsességet áraszt, a gonosz nyelvet pedig kivágják.

32 Az igaz ajka tudja, mi a kedves, az istentelenek szája pedig gonoszságot szól.

11. fejezet

1 A hamis mérték utálatos az ÚRszemében, de a hiteles mérték kedves neki.

2 Ha föllép a kevélység, a gyalázat is megjelenik, az alázatosaknál pedig bölcsesség van.

3 Az igazakat feddhetetlenségük vezeti, de a hitetleneket elpusztítja gonoszságuk.

4 Nem használ a vagyon a harag idején, de az igazság kiragad a halálból.

5 A feddhetetlennek útját igazsága igazgatja, de önnön istentelenségébe bukik bele a bűnös.

6 Az igazakat megszabadítja igazságuk, a hitetleneket pedig foglyul ejti saját kívánságuk.

7 Mikor meghal a gonosz, elvész a reménysége, az istentelenek várakozása is elvész.

8 Az igaz megszabadul a nyomorúságból, helyette az istentelen esik bele.

9 Szájával rontja meg a képmutató a felebarátját, de az igazakat tudásuk megmenti.

10 Az igazak javán örül a város, és amikor az istentelenek elvesznek, örvendezés van.

11 Az igazak áldása által gyarapodik a város, az istentelenek szája pedig romlására van annak.

12 A bolond lenézi felebarátját, az eszes férfi azonban hallgat.

13 A rágalmazó elárulja a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.

14 Ahol nincs vezetés, elvész a nép, a sok tanácsadó pedig győzelemre visz.

15 Teljesen rosszul jár, aki kezeskedik egy idegenért, de aki gyűlöli a kezességet, biztonságban van.

16 A kedves asszony megőrzi a tisztességét, a hatalmaskodók pedig a gazdagságukhoz ragaszkodnak.

17 Magával tesz jót a kegyes férfi, a kegyetlen pedig saját testének okoz fájdalmat.

18 Az istentelen hamis jövedelmet szerez, az igazságszerzőnek pedig valóságos a jutalma.

19 Aki kitart az igazságban, az életre jut, aki pedig a gonoszt követi, az a vesztére teszi azt.

20 Utálatosak az ÚR szemében az álnok szívűek, de kedvesek számára, akik feddhetetlenül járnak.

21 Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlenül a gonosz, az igazak utódai azonban megszabadulnak.

22 Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága.

23 Az igazak csak jót kívánnak, az istentelenek viszont haragra számíthatnak.

24 Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és van olyan, aki visszatartja a járandóságot, mégis nagyon szűkölködik.

25 A mással jót tevő ember bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

26 Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, annak fején viszont áldás van, aki áruba bocsátja.

27 Aki jóra igyekszik, jóakaratot szerez, de aki gonoszt forral, magára vonja azt.

28 Aki gazdagságában bízik, elbukik, de az igazak kivirágoznak, mint a fa ága.

29 Aki saját házára hoz romlást, annak szél lesz az öröksége, és a bolond szolgál a bölcs elméjűnek.

30 Az igazak gyümölcse élet fája, és lelkeket nyer meg a bölcs.

31 Íme, az igaz elnyeri jutalmát e földön, de mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!

32 Aki szereti a dorgálást, az szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a fenyítést, az ostoba.

12. fejezet

1 A jó ember jóakaratot nyer az ÚRtól, de a gonosz embert kárhoztatja ő.

2 Nem erősödik meg az ember istentelensége révén, az igazaknak pedig nem mozdul ki a gyökerük.

3 A derék asszony koronája férjének, de mint csontjaiban a rothadás, olyan a szégyentelen.

4 Az igazak gondolatai helyesek, de az istentelenek tanácsa félrevezető.

5 Az istentelenek beszédei vér után leselkednek, az igazakat azonban megszabadítja szájuk.

6 Leomlanak az istentelenek és odalesznek, az igazak háza pedig megáll.

7 Értelmessége szerint dicsérik a férfit, de aki kiforgatja a szavakat, azt megutálják.

8 Jobb annak, akit kevésre tartanak, de szolgája van, mint annak, aki fölmagasztalja magát, de kenyérszűkében van.

9 Az igaz jószága érzését is ismeri, az istentelenek szíve azonban kegyetlen.

10 Aki műveli a földjét, annak elegendő eledele lesz, aki pedig hiábavalóságokat követ, az bolond.

11 Az istentelen a gonoszsággal ejtett zsákmányt kívánja, de az igaznak gyökere gyümölcsöt terem.

12 A gonoszt csapdába ejtik vétkes ajkai, de az igaz megmenekül a nyomorúságból.

13 Szája gyümölcséből elégedik meg az ember jóval, és keze munkája megtérül neki.

14 A bolondnak útja helyes a maga szemében, de aki elfogadja a tanácsot, az bölcs.

15 A bolond haragját azonnal fölismerik, az értelmes pedig elrejti szégyenét.

16 Aki igazat szól, felfedi az igazságot, a hamis tanú pedig álnokul beszél.

17 A meggondolatlan szavak szúrnak, mint a tőrdöfés, de a bölcsek nyelve orvosság.

18 Az igazmondó ajak mindvégig állhatatos, a hazug nyelv pedig csak egy szempillantásig.

19 Álnokság van a gonoszat forralók szívében, de akik békességet tanácsolnak, azokéban vigasság.

20 Nem éri bántás az igazat, de az istentelenek tele vannak nyavalyával.

21 Utálatos az ÚR szemében a hazug ajak, de a hűségesekben gyönyörködik.

22 Az eszes ember elrejti a tudását, a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot.

23 A szorgalmasok keze uralkodik, a rest viszont rabszolga lesz.

24 Szívének aggódása lesújtja az embert, a jó szó pedig megvidámítja.

25 Útba igazítja felebarátját az igaz, de az istenteleneket eltévelyíti útjuk.

26 Nem süti meg a rest a maga fogta vadat, de a serény embernek drága kincse van.

27 Az igazság útján élet van, de a téves ösvény halálba visz.

13. fejezet

1 A bölcs fiú enged apja intésének, de a csúfoló nem ad helyt a dorgálásnak.

2 Szájának gyümölcséből lakik jól az ember, a hitetlen pedig erőszakért kiált.

3 Aki féken tartja száját, megtartja önmagát; aki nagyra nyitja száját, romlására lesz az annak.

4 A rest lelkében kívánság támad, de hiába, a szorgalmasok lelke azonban bővölködik.

5 A hamis beszédet gyűlöli az igaz, az istentelen pedig mocskol és gyaláz.

6 Az igazság megőrzi azt, aki útjában feddhetetlen, az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.

7 Van, aki gazdagnak mutatja magát, holott semmije sincsen, más pedig szegénynek tetteti magát, holott nagy vagyona van.

8 Az ember életének váltsága lehet gazdagsága, de a szegény nem hall fenyegetést.

9 Az igazak világossága vígan ég, de az istentelenek mécsese kialszik.

10 A kevélységből csak háborúság lesz, de bölcsesség van azoknál, akik elfogadják a tanácsot.

11 A hamisan szerzett vagyon elfolyik, aki pedig saját kezével gyűjt, gyarapítja azt.

12 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de élet fája a beteljesült kívánság.

13 Aki az igét megveti, romlására lesz az annak, de aki féli a parancsolatot, megkapja jutalmát.

14 A bölcs tanítás élet forrása a halál tőrének elkerülésére.

15 A bölcs belátás kedvessé tesz, de rögös a hitetlenek útja.

16 Minden eszes ember bölcsen cselekszik, a bolond pedig bolondságát terjeszti.

17 A gonosz követ bajba jut, a hűséges követ azonban gyógyulást hoz.

18 Szegénység és gyalázat lesz azon, aki megveti a feddést, de tisztelik azt, aki megfogadja az intést.

19 A beteljesült kívánság gyönyörűséges a léleknek, de a bolondoknak iszonyat elhagyni a gonoszt.

20 Aki a bölcsekkel jár, bölcs lesz, aki pedig a bolondok társa lesz, az romlásra jut.

21 A bűnösöket üldözi a szerencsétlenség, az igazaknak pedig jóval fizet Isten.

22 A jó ember örökséget hagy unokáinak, a bűnös vagyona pedig az igaz számára van eltéve.

23 Bőséges eledele lesz a szegényeknek az új szántáson, de van, akit tönkretesz a törvénytelenség.

24 Aki visszatartja vesszejét, gyűlöli a fiát; aki pedig szereti, ha kell, megfenyíti.

25 Az igaz jóllakásig eszik, az istentelenek hasa pedig szűkölködik.

14. fejezet

1 A bölcs asszony építi a házát, a bolond pedig önkezével rontja le azt.

2 Aki egyenesen jár, féli az URat, aki pedig letér útjáról, az megveti őt.

3 A bolond szájában a kevélység botja van, de a bölcseket megőrzi ajkuk.

4 Mikor nincsenek ökrök, üres a jászol; de bő lesz a termés az ökör erejétől.

5 Az igaz tanú nem hazudik, a hamis tanú szája pedig hazugságot szól.

6 A csúfolódó bölcsességet keres, de nem talál, az eszes azonban könnyen jut ismerethez.

7 Kerüld az ostobát, mert értelmes beszédet nála nem találsz.

8 Az eszes bölcsessége az, hogy meggondolja útját, a bolondok pedig bolondul tévelyegnek.

9 A bolond gúnyt űz a bűnből, az igazak között pedig jóakarat van.

10 A szív ismeri a maga keserűségét, és örömében idegen nem részes.

11 Az istentelenek háza elvész, de az igazak sátra virul.

12 Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de végül halálra vezet.

13 Nevetés közben is fájhat a szív, és szomorúságra fordulhat az öröm is.

14 Útjaival megelégedett a romlott szívű, és a jó is elégedett a sajátjával.

15 Az együgyű minden dolgot elhisz, az eszes azonban vigyáz lépteire.

16 A bölcs fél, és ezért kerüli a gonoszt, a bolond viszont nemtörődöm és elbizakodott.

17 A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövőt meggyűlölik.

18 Az esztelenek bolondságot örökölnek, az értelmeseket pedig tudás koszorúzza.

19 Meghajolnak majd a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaz ember kapujánál.

20 A szegényt még társa is gyűlöli, a gazdagnak pedig sok barátja van.

21 Aki megveti felebarátját, vétkezik, de boldog, aki a szegényekkel irgalmasan bánik.

22 Nemde tévelyegnek, akik gonoszt forralnak? Ám kegyelem és igazság lesz részük azoknak, akik jóra igyekeznek.

23 Minden munkából származik nyereség, de a sok beszédből csak szűkölködés.

24 A bölcseknek ékességük a gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság.

25 Lelkeket ment meg az igaz tanú, az álnok pedig hazugságot szól.

26 Aki az URat féli, biztos oltalma van, és fiainak is menedékül lesz az.

27 Az ÚR félelme az élet forrása a halál tőrének elkerülésére.

28 A sok nép a király dicsősége, a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása.

29 Aki késedelmes a haragra, nagyon értelmes, aki pedig türelmetlen, az bolondságot követ el.

30 A szelíd szív a test élete, az irigység pedig a csontok rothadása.

31 Aki elnyomja a szegényt, gyalázza annak Teremtőjét, aki pedig tiszteli őt, az könyörül a szűkölködőn.

32 Saját gonoszsága buktatja el az istentelent, az igaznak pedig még halálakor is van reménysége.

33 Az eszes ember szívében bölcsesség nyugszik, de az is hamar kitudódik, ami az ostobákban rejlik.

34 Az igazság fölmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig szégyenükre van a népeknek.

35 A király jóakarattal van az eszes szolga iránt, de a haszontalanra haragszik.

15. fejezet

1 A szelíd válasz lecsillapítja a haragot, a bántó szó viszont haragot szül.

2 A bölcsek nyelve kívánatossá teszi a tudományt, a tudatlanok száján pedig bolondság buzog ki.

3 Mindenütt ott van az ÚR szeme, és figyeli a jókat és gonoszokat.

4 A szelíd nyelv életnek fája, amelyik pedig nincs megfékezve, összetöri a lelket.

5 A bolond megveti apja tanítását, de aki megbecsüli a dorgálást, igen értelmes.

6 Az igaz házában nagy kincs van, az istentelen jövedelmében pedig háborúság.

7 A bölcsek ajka tudást hint szét, nem úgy a bolondok szíve.

8 Az istentelenek áldozata gyűlöletes az ÚR szemében, az igazak könyörgése pedig kedves neki.

9 Utálatos az ÚR előtt az istentelen útja, de szereti azt, aki követi az igazságot.

10 Szörnyű dorgálást kap az, aki elhagyja útját, és aki gyűlöli a fenyítést, az meghal.

11 A Seol és a pusztulás helye is az ÚR előtt van, mennyivel inkább az emberek szíve!

12 Nem szereti a csúfolódó a feddést, és nem megy oda a bölcsekhez.

13 Az örvendező szív megvidámítja az arcot, de a szív bánata összetöri a lelket.

14 Az eszes ember szíve keresi a tudást, a tudatlanok szája azonban bolondságot legel.

15 A szegénynek minden napja nyomorúságos, a vidám szívűnek pedig szüntelen lakodalma van.

16 Jobb a kevés az ÚR félelmével, mint a tömérdek kincs háborúsággal.

17 Jobb egy tál főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör ott, ahol gyűlölet van.

18 A haragos ember viszályt szít, a hosszútűrő pedig lecsöndesíti a háborgást.

19 A rest útja olyan, mint a tövises sövény, az igazak útja pedig el van egyengetve.

20 A bölcs fiú örömöt szerez apjának, a bolond ember pedig megveti az anyját.

21 Az esztelen a bolondságnak örül, de az értelmes ember egyenes úton jár.

22 Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácsadás, de van előrehaladás, ha sok a tanácsadó.

23 Örül az ember, ha felelni tud, és a helyén mondott szó, ó, mely igen jó!

24 Az élet útja fölfelé vezet az értelmes ember számára, hogy elkerülje a Seolt, amely lent van.

25 A kevélyek házát lerombolja az ÚR, az özvegy határát azonban megerősíti.

26 Utálatosak az ÚR előtt a gonosz gondolatok, de kedves a tiszta beszéd.

27 Megkárosítja házát a telhetetlen, de aki gyűlöli a megvesztegetést, az élni fog.

28 Az igaz meggondolja szívében, mit szóljon, az istentelenek szája pedig ontja a gonoszt.

29 Távol van az ÚR az istentelenektől, de az igazak könyörgését meghallgatja.

30 A ragyogó szem megvidámítja a szívet, a jó hír megerősíti a csontokat.

31 Akinek füle hallgat az éltető intő szóra, az a bölcsek között lakik.

32 Aki elfordul az intéstől, az megveti a saját lelkét, aki pedig hallgat a feddésre, értelmet szerez.

33 Az ÚR félelme bölcsességre tanít, és a tisztesség előtt jár az alázatosság.

16. fejezet

1 Az emberé a szív gondolata, de az ÚRtól van a nyelv felelete.

2 Minden útja tiszta az embernek a maga szemében, de az ÚR a lelkeket vizsgálja.

3 Bízzad az ÚRra dolgaidat, és teljesülnek szándékaid!

4 Mindent rendeltetése szerint alkotott az ÚR, az istentelent is az ítélet napjára.

5 Utálatos az ÚR előtt mind, aki szívében fölfuvalkodott; kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen.

6 Könyörület és hűség törli el a bűnt, és az ÚR félelme távol tart a gonosztól.

7 Akinek útjaira jóindulattal tekint az ÚR, annak még az ellenségeit is a jóakaróivá teszi.

8 Jobb az igazság útján szerzett kevés, mint a hamissággal szerzett gazdag jövedelem.

9 Az ember elméje terveli ki útját, de az ÚR igazgatja annak járását.

10 Kinyilatkoztatást mond a király ajka, az ítélethozatalkor se szóljon hamisságot a szája.

11 Az ÚRé az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérősúly.

12 Irtózzanak a királyok a gonosz cselekedetektől, mert csak az igazság erősíti meg a trónt.

13 Kedves a királyoknak az igaz beszéd, és szereti a király az igazmondót.

14 A király fölgerjedt haragja a halál követe, de a bölcs férfi lecsillapítja azt.

15 A király arcának ragyogásában élet van, jóakarata olyan, mint a tavaszi eső fellege.

16 Bölcsességet szerezni mennyivel jobb az aranynál, és eszességet szerezni mennyivel kívánatosabb az ezüstnél!

17 Az igazak útja elkerüli a gonoszt, és aki figyel a maga útjára, az megtartja életét.

18 Kevélység jár az összeomlás előtt és a bukás előtt fölfuvalkodottság.

19 Jobb szelíd lélekkel az alázatosak között lenni, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.

20 Aki jól meggondol minden dolgot, jót nyer, és aki bízik az ÚRban, ó, mily boldog az!

21 Aki bölcs a szívében, azt értelmesnek hívják, és a kellemes beszéd növeli a tudást.

22 Élet forrása az értelem annak, akinek van, de a bolondok büntetése bolondság.

23 A bölcs szívű értelmesen igazgatja száját, és ajkaival is gyarapítja a tudást.

24 Lépes méz a gyönyörűséges beszéd, édes a léleknek, meggyógyítja a csontokat.

25 Van olyan út, amely igaznak tűnik az ember szemében, de végül a halálba visz.

26 A munkásnak javára szolgál az éhsége, mert szája sürgeti őt.

27 A haszontalan ember gonoszul áskálódik, és az ajkán perzselő tűz van.

28 A gonosz ember viszályt szít, a pletykálkodó pedig elválasztja a barátokat is.

29 Az erőszakos ember becsapja felebarátját, és nem jó útra viszi őt.

30 Aki behunyja szemét, azért teszi, hogy álnokságot tervezzen, aki összeszorítja ajkát, véghez is viszi a gonoszságot.

31 Igen ékes korona az ősz haj, az igazság útján található.

32 Jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki uralkodik az indulatain annál, aki várost hódít.

33 Az ember sorsot vet az ölében, de az ÚRtól van minden döntés.

17. fejezet

1 Jobb a száraz falat, mellyel békesség jár, mint a levágott jószággal teli ház, melyben viszálykodás van.

2 Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és részt kap az örökségből a testvérek között.

3 Az olvasztótégely az ezüstnek és a kemence az aranynak; a szívek vizsgálója pedig az ÚR.

4 A gonosztevő hallgat az álnok ajkakra, a csalárd hallgat a gonosz nyelvre.

5 Aki megcsúfolja a szegényt, gyalázza annak Teremtőjét. Aki örül a szerencsétlenségnek, az nem marad büntetlen.

6 Az öregek ékessége: az unokák, és a fiak koronája: az atyák.

7 Nem illik a bolondhoz az ékes beszéd, még kevésbé illik a hazug beszéd a tisztességeshez.

8 Bűvös kőnek tartja a megvesztegetést az, aki adja, amellyel eredményt ér el, bármerre is fordul.

9 Elfedezi a vétket az, aki a szeretetet keresi, aki viszont ismételten szóba hoz egy dolgot, elszakítja egymástól a jóbarátokat is.

10 Jobban megdöbbenti a dorgálás az értelmes embert, mint száz botütés a bolondot.

11 Csak ellenkezést keres a gonosz, ezért kegyetlen követet küldenek ellene.

12 Jobb egy kölykétől megfosztott medvével találkozni, mint egy bolonddal az ő bolondságában.

13 Aki rosszal fizet a jóért, annak házát nem hagyja el a baj.

14 Olyan a háborúság kezdete, mint amikor elszabadul az árvíz; azért térj ki előle, mielőtt kitörne a viszálykodás.

15 Aki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat: mindkettőt egyaránt utálja az ÚR.

16 Mire való a vételár a bolond kezében, hogy bölcsességet szerezzen, holott nincs is neki esze?

17 Minden időben szeret a barát, de testvérré a nyomorúság idején válik.

18 Esztelen ember, aki kezet ad, és kezességet vállal felebarátjáért.

19 A bűnt szereti az, aki a viszálykodást szereti, és aki magasítja kapuját, a maga romlását keresi.

20 A romlott szívű embernek nem jó vége lesz, és akinek csalárd nyelve van, nyomorúságba jut.

21 Aki bolondot szül, szomorúságára lesz az annak, nincs öröme a bolond apjának.

22 A vidám szív jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek azonban kiszárítja a csontokat.

23 Az istentelen elfogadja a megvesztegető ajándékot, hogy elfordítsa a törvényesség útját.

24 Az eszes ember arcáról leolvasható a bölcsesség, a bolond szeme pedig a föld határáig kalandozik.

25 A bolond fiú búsulására van apjának és keserűségére anyjának.

26 Nem helyes megbírságolni az igaz embert, sem a tisztességest megverni igazságáért.

27 Az eszes ember visszafogja szavait, és az értelmes ember higgadt lelkű.

28 Még a bolondot is bölcsnek ítélik, amikor hallgat, és eszesnek, mikor bezárja ajkát.

18. fejezet

1 Az önfejű ember a maga kívánsága után jár, és indulatossá válik minden bölcs dologgal szemben.

2 A bolond nem gyönyörködik az értelemben, csak abban, hogy saját gondolatát közölje.

3 Ahová betér az istentelen, jön vele a megvetés is, és a szégyennel együtt jár a gyalázat.

4 Mély víz az ember szájának beszéde, feltörő patak a bölcsesség forrása.

5 Nem jó dolog kedvezni a gonosz embernek, sem kiforgatni az igaz ember jogát.

6 A bolond ajka viszályt szít, és szája ütésekért kiált.

7 A bolondnak saját szája a romlása, és szája tulajdon életét csalja tőrbe.

8 A pletykálkodó szavai ínyencfalatok, és bejutnak az ember bensőjébe.

9 Aki hanyagul végzi feladatát, az testvére annak, aki tönkretesz.

10 Erős torony az ÚR neve, ahhoz folyamodik az igaz, és biztonságban lesz.

11 A gazdagnak vagyona az erős városa, és magas kőfalnak véli.

12 Pusztulása előtt az ember szíve fölfuvalkodik, a tisztesség előtt pedig alázatosság van.

13 Aki arra felel, amit még meg sem hallgatott, az bolond, és szégyen éri.

14 Az ember lelke elviseli a maga betegségét, de a megtört lelket ki hordozhatja el?

15 Az eszes ember szíve tudást szerez, és a bölcsek füle ismeretet keres.

16 Az ajándék szabad utat készít az embernek, és a hatalmasok színe elé juttatja.

17 Igaza lehet annak, aki első a perben, míg el nem jön az ellenfele, és megcáfolja őt.

18 A sorsvetés megszünteti a versengést, és szétválasztja az erőseket.

19 A fölingerelt testvér tántoríthatatlanabb az erős városnál, és az ilyen viszály olyan, mint a váron a zár.

20 Szája gyümölcséből lakik jól az ember, beszéde termésével elégedik meg.

21 A nyelv hatalmában van a halál és az élet is, és ki mint szeret vele élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

22 Jót talált, aki feleséget talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát.

23 Alázatosan könyörög a szegény, a gazdag azonban keményen felel.

24 A sok barát tönkreteszi az embert, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

19. fejezet

1 Jobb a feddhetetlenül élő szegény a rossznyelvűnél, aki bolond.

2 Tudás nélkül nem jó egy léleknek sem, és aki csak a lábával siet, hibázik.

3 Az ostobaság rossz útra téríti az embert, szíve mégis az ÚRra haragszik.

4 A gazdagság sok barátot szerez, a szegénytől pedig eltávolodik a barátja.

5 A hamis tanú nem marad büntetlen, és a hazugságokat mondó nem megy el szabadon.

6 Sokan hízelegnek a nemes lelkű embernek, és az adakozónak mindenki barátja.

7 A szegényt minden testvére gyűlöli, de még inkább eltávolodnak tőle a barátai; szavaival unszolná őket, de eltűntek.

8 Aki értelmet szerez, szereti az életét; aki megőrzi az ismeretet, jót nyert.

9 Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elvész az, aki hazugságokat beszél.

10 Nem illik a bolondhoz a fényűzés, még kevésbé illik a szolgának uralkodni a fejedelmeken.

11 Az embert az értelme hosszútűrővé teszi, és ékességére van, ha nem rója fel a vétket.

12 Mint ifjú oroszlán ordítása, olyan a király haragja, de mint harmat a füvön, olyan a jóakarata.

13 A bolond fiú romlást hoz apjára; és mint a szüntelen csepegés, olyan az asszony zsémbelődése.

14 A ház és a vagyon atyai örökség, de az ÚRtól van az értelmes feleség.

15 A lustaság álomba merít, és a lomha lélek megéhezik.

16 Aki megtartja a parancsolatot, saját életét tartja meg, de aki nem vigyáz az útjaira, meghal.

17 Az ÚRnak ad kölcsön, aki könyörül a szegényen, és ő megfizet neki jótéteményéért.

18 Fenyítsd meg fiadat, míg van remény felőle, de haragodban pusztulását ne akard.

19 A nagy haragú ember fizessen büntetést, mert ha mentegeted, csak növeled haragját.

20 Hallgass a tanácsra, és fogadd meg az intést, hogy végre bölcs légy.

21 Sok gondolat van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa áll meg.

22 Amit az embertől leginkább kívánnak, az a jóság, és jobb a szegény ember a hazugnál.

23 Az ÚR félelme életre visz; az ilyen elégedetten tölti az éjszakát, és nem éri baj.

24 A lusta bemártja ugyan kezét a tálba, de már a szájához nem viszi.

25 Ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul belőle; ha megdorgálod az eszest, felfogja annak értelmét.

26 Gyalázatos és szégyentelen fiú, aki apjával erőszakoskodik, vagy anyját elűzi.

27 Fiam, ha nem hallgatsz a tanításra, eltévelyedsz a bölcsesség igéjétől.

28 A semmirevaló tanú csúfot űz a törvényből, az istentelenek szája csak úgy nyeli a gonoszságot.

29 A csúfolókat készen várja a büntetésük, és a bolondok hátát várják az ütések.

20. fejezet

1 A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital pedig hangoskodóvá, és nem bölcs, aki tántorog tőle.

2 Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a király haragja; aki őt haragra ingerli, saját élete ellen vét.

3 Tisztességére válik az embernek, ha távol tartja magát a versengéstől, de aki bolond, az belekeveredik.

4 A hideg miatt nem szánt a rest; de ha majd aratni akar, nem lesz mit.

5 Mély víz az ember szívének szándéka, de a bölcs ember kimeregeti azt.

6 Sok ember mondja magáról, hogy ő jó, de megbízható embert ki találhat?

7 Feddhetetlenül él az igaz ember, boldogok a fiai is, akik követik.

8 Ha ítélőszékében ül a király, szemével minden gonoszt különválaszt.

9 Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok a bűnömtől?

10 A kétféle súly és a kétféle mérték: mindkettő egyformán utálatos az ÚR szemében.

11 Cselekedeteiből ismerhető meg még a gyermek is, hogy tiszta-e, és hogy igaz-e cselekedete.

12 A halló fület és a látó szemet egyaránt az ÚR teremtette.

13 Ne szeresd az alvást, mert elszegényedsz; nyisd ki a szemed, és jóllakhatsz kenyérrel.

14 Hitvány, hitvány! – mondja a vevő, de amikor elmegy, akkor már dicsekszik.

15 Van sok arany és drágagyöngy, de a tudással teljes ajak a legértékesebb kincs.

16 Vedd el a ruháját annak, aki az ismeretlenért kezességet vállal, végy zálogot tőle az idegenért.

17 Élvezetes az embernek az álnokság kenyere, de végül kaviccsal telik meg a szája.

18 Tanácskozás erősíti meg a terveket, bölcs vezetéssel folytass hadviselést.

19 A pletykálkodó elárulja a titkot, tehát ne barátkozz a fecsegő szájúval!

20 Aki apját vagy anyját átkozza, annak a legnagyobb sötétségben alszik ki lámpása.

21 Amelyik örökséget ideje előtt siettetik, azon végül nem lesz áldás.

22 Ne mondd: visszafizetem a rosszat! Várd az URat, és ő megszabadít téged!

23 Utálatos az ÚR szemében a kétféle súly, és a hamis mérleg nem jó dolog.

24 Az ÚR irányítja az ember járását; mit ért az ember a maga útjából?

25 Meggondolatlanul odaszentelni valamit: csapda az ember számára, mert a fogadalomtétel után már hiába gondolja meg magát.

26 A bölcs király szétszórja a gonoszokat, és kerékkel hajt át rajtuk.

27 Az ember lelke az ÚR mécsese, amely megvizsgálja bensőjének minden rejtekét.

28 A kegyelem és az igazság megőrzi a királyt, és irgalmassága által erősíti meg a székét.

29 Az ifjak ékessége az erejük, az öregek dísze az ősz haj.

30 A kék foltok és a sebek távolítják el a gonoszt és a belső részekig ható csapások.

21. fejezet

1 Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a vízfolyás, oda irányítja, ahová akarja.

2 Az ember minden útja helyes a maga szemében, de az ÚR a szívek vizsgálója.

3 Az igazság és igaz ítélet gyakorlását jobban szereti az ÚR az áldozatnál.

4 A fennhéjázó tekintet és a kevély szív az istentelenek lámpása, s bűn az.

5 A szorgalmasok igyekezete gyarapodást hoz, aki viszont elhamarkodottan cselekszik, csak ínségre jut.

6 A hazug nyelvvel gyűjtött kincs elenyésző pára azoknak, akik a halált keresik.

7 Az istenteleneket magával ragadja erőszakosságuk, mert nem akarnak igazságot cselekedni.

8 Tekervényes a bűnös ember útja, a tiszta ember cselekedete pedig igaz.

9 Jobb a tető ormán lakni, mint zsémbes asszonnyal egy házban.

10 Az istentelen lelke gonoszt kíván, és nem talál könyörületre nála a felebarátja.

11 Mikor a csúfolódót büntetik, okul belőle az együgyű, mikor pedig a bölcset oktatják, az befogadja a tudást.

12 Szemmel tartja az igaz az istentelen házát, és veszedelemre juttatja a bűnösöket.

13 Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, nem hallgatják meg, ha majd ő is kiált.

14 A titkon adott ajándék elfordítja a haragot, és a kebelbe rejtett ajándék a kemény indulatot.

15 Öröm az igaznak törvényesen cselekedni, de rettegés az a hamisan cselekvőnek.

16 Az az ember, aki eltévelyedik az értelem útjáról, a halottak gyülekezetében nyugszik majd.

17 Aki szeret mulatni, szűkölködővé lesz, és nem lesz gazdag, aki szereti a bort és az olajat!

18 Váltságdíj az igazért az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen bűnhődik.

19 Jobb a puszta földön lakni, mint zsémbes és haragos asszonnyal.

20 Kívánatos kincs és olaj van a bölcs házában, a bolond ember pedig eltékozolja azt.

21 Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, az életet, igazságot és tisztességet nyer.

22 Fölmegy a bölcs a hősök városába, és lerontja biztosnak vélt erődítményüket.

23 Aki vigyáz szájára és nyelvére, megőrzi életét a nyomorúságtól.

24 A kevély dölyfösnek csúfolódó a neve, aki haragjában kevélyen cselekszik.

25 A lustát elemészti kívánsága, mert keze nem akar dolgozni.

26 Egész nap csak kívánsága gyötri; az igaz pedig ad, és nem tartja vissza adományát.

27 Az istentelen áldozata utálatos, kivált, mikor gonosz tettért viszi.

28 A hazug tanú elvész, aki viszont jól figyel, az mindig szólhat.

29 Az istentelen ember megkeményíti az arcát, az igaz pedig jól intézi dolgát.

30 Nincs bölcsesség, nincs értelem, és nincs tanács, amely megállna az ÚRral szemben.

31 Föl van készítve a ló az ütközet napjára, de az ÚRé a szabadítás!

22. fejezet

1 Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál; jobb a kedvesség az ezüstnél és aranynál.

2 A gazdag és szegény összetalálkozik: mindkettőt az ÚR alkotta.

3 Az eszes észreveszi a veszélyt, és elrejtőzik, a bolondok pedig nekimennek, és kudarcot vallanak.

4 Az alázatosság és az ÚR félelmének bére a gazdagság, a tisztesség és az élet.

5 Tövisek és kelepcék vannak a gonosz útján, aki vigyáz lelkére, messze elkerüli őket.

6 Tanítsd a gyermeket, mely úton járjon: még ha megöregszik, akkor sem távolodik el attól.

7 A gazdag uralkodik a szegényeken, és aki kölcsönt vesz, szolgája a kölcsönadónak.

8 Aki álnokságot vet, nyomorúságot arat, és összetörik haragjának botja.

9 Az irgalmas szemű ember áldásban részesül, mert adott kenyeréből a szegénynek.

10 Űzd el a csúfolódót, és elmegy vele a viszály is, megszűnik a veszekedés és a gyalázkodás.

11 Aki szereti a szív tisztaságát, és beszéde kedves, annak barátja a király.

12 Az ÚR szeme megőrzi a tudást, a hűtlenek beszédét azonban felforgatja.

13 Azt mondja a lusta: Oroszlán van odakinn az utca közepén, és megöl engem!

14 Mély verem az idegen asszony szája: beleesik az, akire haragszik az ÚR.

15 A gyermek szívéhez oda van kötve a bolondság, de a fenyítés vesszeje messze elűzi azt tőle.

16 Aki elnyomja a szegényt, hogy gyarapítsa vagyonát, és aki a gazdagnak ad, az végül szűkölködni fog.

17 Fordítsd ide a füledet, hallgasd a bölcsek beszédét, és vedd szívedre tudományomat.

18 Mert gyönyörűséges az, ha megőrzöd azokat szívedben, hogy mindenkor ajkadon legyenek!

19 Az ÚRban legyen bizodalmad: erre tanítottalak ma téged, igen, téged.

20 Nem írtam-e neked hasznos tanácsokat és tanulságokat?

21 Hogy tudtodra adjam: ez valóban az igazság beszéde, és hogy igaz beszédet vigyél válaszul azoknak, akik küldtek.

22 Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő, és ne tedd tönkre a nyomorultat a kapuban.

23 Mert az ÚR tartja kézben ügyüket, és megrablójuk életét elragadja.

24 Ne tarts barátságot a haragos lelkűvel, és ne járj együtt az indulatossal,

25 hogy el ne tanuld útjait, és tőrt ne vess saját magadnak!

26 Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak, és adósságért kezességet vállalnak.

27 Miért vegyék el az ágyat alólad, ha nincs miből megadnod tartozásukat?

28 Ne mozdítsd el a régi határt, amelyet eleid állítottak.

29 Láttál-e a dolgát szorgalmasan végző embert? A királyok előtt fog állni az, nem marad az alacsony rangúak között.

23. fejezet

1 Mikor az uralkodóval ülsz le enni, szorgosan figyelj arra, mi van előtted.

2 Kést tegyél a torkodra, ha mértéktelen vagy.

3 Ne kívánd csemegéit, mert csalétek az.

4 Ne fáradozz azon, hogy meggazdagodj, az ilyen megfontolástól állj el.

5 Amint szemet vetsz rá, már el is tűnik előled, mert hirtelen olyan szárnya támad, mint a sasnak, és elrepül az ég felé!

6 Ne egyél az irigy tekintetű étkéből, és ne kívánd csemegéit!

7 Mert olyan ő, mint aki számolgatja magában a falatot: „Egyél és igyál!” – mondja neked, de még sincs jóakarattal hozzád.

8 Falatodat, amelyet megettél, kihányod, és ékes beszédedet csak hiába vesztegeted.

9 A bolond füle hallatára ne beszélj, mert megveti szavaid bölcsességét.

10 Ne mozdítsd el a régi határt, és az árva mezejébe ne kapj bele,

11 mert megváltójuk erős: ő perli ügyüket veled!

12 Add szívedet az erkölcsi tanításra és füledet a bölcs beszédekre.

13 Ne vond meg a gyermektől a fenyítést: ha megvered vesszővel, nem hal bele.

14 Mert megvered ugyan vesszővel, de lelkét kiragadod a Seolból.

15 Fiam, ha bölcs lesz a szíved, az én szívem is örül.

16 És vigadoznak veséim, ha ajkad igazat szól.

17 Ne irigykedjék szíved a bűnösökre, hanem az ÚR félelmében maradj meg mindennap.

18 Mert biztosan van jövendő, és reménységed nem semmisül meg.

19 Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és őrizd meg szívedet ezen az úton.

20 Ne légy a bor mellett dőzsölők között, sem azok között, akik a húsevésben tobzódnak.

21 Mert a részeges és tobzódó elszegényedik, és rongyokba öltöztet a sok alvás.

22 Hallgass apádra, aki téged nemzett, és ne vesd meg anyádat, mikor megöregszik.

23 Szerezz igazságot, és el ne add; sem a bölcsességet, az erkölcsöt és értelmet.

24 Igen örül az igaznak az apja, és aki bölcset nemzett, örvendezik neki.

25 Vigadjon apád és anyád, és örvendezzen, aki szült téged.

26 Add nekem, fiam, a szívedet, és tartsd szemed előtt útjaimat!

27 Mert mély verem a parázna asszony, és szűk kút az idegen asszony.

28 Leselkedik, mint a tolvaj, és szaporítja az emberek közt a hitetleneket.

29 Kinek jaj? Kinek baj? Ki veszekedik? Kinek van panasza? Ki kap ok nélkül sebeket? Kinek a szemei vörösek?

30 Azoknak, akik borral mulatnak, akik a jó bor kóstolására igyekeznek.

31 Ne nézd a bort, milyen vörös színt játszik, mint mutatja csillogását a pohárban, mert könnyen lecsúszik az,

32 és végül megmar, mint a kígyó, megcsíp, mint a mérges kígyó.

33 Zavaros dolgokat lát majd szemed, és szíved bolondokat beszél.

34 Olyan leszel, mint aki a tenger közepén fekszik, és mint aki az árbocfa tetején van.

35 Ütöttek, de nem fájt nekem, vertek, de nem éreztem! Amikor fölébredek, folytatom, újra csak ezt keresem.

24. fejezet

1 Ne irigyeld a gonosztevőket, ne is kívánj velük lenni.

2 Mert pusztításon gondolkodik a szívük, és bántó szót szól az ajkuk.

3 Bölcsesség által épül a ház, és az értelem erősíti meg azt.

4 Tudás által telnek meg a kamrák mindenféle drága és értékes javakkal.

5 A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű.

6 Okos vezetéssel nyerhetsz háborút, és a győzelemhez hozzásegít a sok tanácsadó.

7 Magas a bolondnak a bölcsesség, a kapuban nem nyitja ki száját.

8 Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják.

9 A balga dolgok fontolgatása bűn, és az emberek utálják a rágalmazót.

10 Ha lágyan viselted magad a nyomorúság idején, kevéske az erőd.

11 Mentsd meg azokat, akiket a halálra visznek, és tartsd vissza azokat, akik a vesztőhelyre tántorognak.

12 Ha azt mondanád: „Íme, nem tudtunk erről”, aki a szíveket vizsgálja, az ismer, és aki a lelkedet őrzi, tudja, és megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.

13 Egyél mézet, fiam, mert jó az, és a színméz édes az ínyednek.

14 Ilyen a bölcsesség lelkednek: ha megtalálod, akkor lesz jövendőd, és reménységed nem vész el.

15 Ne leselkedjél, ó, istentelen, az igaz háza ellen, ne pusztítsd el nyugvóhelyét!

16 Mert ha hétszer elesik is az igaz, akkor is fölkel, az istentelenek pedig egy nyavalyájuk miatt is elvesznek.

17 Ne örülj, amikor ellenséged elesik, és ne vigadjon szíved, amikor megbotlik,

18 nehogy az ÚR meglássa és rosszallja, és elfordítsa haragját róla.

19 Ne bosszankodjál a gonosztevők miatt, és ne irigykedjél az istentelenekre.

20 Mert nem lesz jó vége a gonosznak, és az istentelenek lámpása kialszik.

21 Féljed, fiam, az URat és a királyt, ne kerülj a pártütők közé.

22 Mert hirtelen nyomorúság éri őket, és ki tudja, e kettőtől milyen büntetés vár rájuk.

23 Ezek is a bölcsek szavai. Nem jó személyválogatónak lenni az ítéletben.

24 Aki azt mondja az istentelennek: „igaz vagy”, azt átkozzák a népek, és megutálják a nemzetek.

25 Akik pedig megbüntetik a bűnöst, azoknak javára válik ez, és áldás száll rájuk!

26 Ajkakat csókolgat az, aki igaz beszédekkel felel.

27 Intézd el kinti tennivalóidat, és végezd el munkádat a mezőn, azután építsd házadat.

28 Ne tanúskodj ok nélkül felebarátod ellen, ne ámíts senkit ajkaddal!

29 Ne mondd ezt: ahogy ő tett velem, én is úgy teszek vele, megfizetek mindenkinek cselekedete szerint.

30 Elhaladtam a lusta ember mezeje mellett, és az esztelen szőlője mellett,

31 és íme, mindenütt fölverte a tövis, színét elfedte a gyom, és kőkerítése leomlott.

32 Mikor ezt láttam, elgondolkodtam, és erre nézve ezt a tanulságot vontam le:

33 egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis összetett kézzel heverés,

34 és így jön el szegénységed, mint az útonálló, és ínséged, mint a felvértezett férfi.

25. fejezet

1 Még ezek is Salamon példabeszédei, amelyeket Ezékiásnak, Júda királyának emberei gyűjtöttek össze.

2 Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti, a királyok tisztessége pedig, hogy a dolgokat kikutatják.

3 Az ég magassága, a föld mélysége és a királyok szíve kikutathatatlan.

4 Távolítsd el az ezüstből a salakot, és edényt készít belőle az ötvös.

5 Távolítsd el a bűnöst a király elől, és igazsággal erősödik meg az ő trónja.

6 Ne dicsekedj a király előtt, és ne állj a nagyok helyére.

7 Mert jobb, ha azt mondják neked: „Jöjj, kerülj följebb!”, mint ha megaláznak egy előkelőbb előtt.

8 Amit megláttál, ne vidd hirtelen perre, hogy végül ne kelljen kérdezned, mit is cselekedjél, ha megszégyenít felebarátod.

9 Peres ügyedet intézd el felebarátoddal, de másnak a titkát ne fedd föl,

10 hogy ne gyalázzon téged, aki hallja, mert akkor rágalmadat nem vonhatod vissza.

11 Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige.

12 Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcs intés a szófogadó fülnek.

13 Mint a havas hideg aratás idején, olyan a hű követ azoknak, akik elküldték, mert megvidámítja urai lelkét.

14 Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső, olyan az az ember, aki hamis ajándékkal kérkedik.

15 Türelemmel a fejedelmet is ki lehet engesztelni, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.

16 Ha mézet találsz, egyél, amennyi jólesik, de sokat ne egyél, nehogy kihányd.

17 Ritkán tedd lábadat felebarátod házába, hogy torkig ne legyen veled, és meg ne gyűlöljön.

18 Pöröly, kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamisan tanúskodik felebarátja ellen.

19 Mint a rossz fog és roskatag láb, olyan a hitetlenekbe vetett bizalom a nyomorúság idején.

20 Mint aki leveti ruháját hideg időben, és mint az ecet lúggal keverve, olyan, aki dalol a bánatos szívű ember előtt.

21 Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet.

22 Mert parazsat gyűjtesz fejére, és az ÚR megfizet neked.

23 Az északi szél esőt szül, a suttogó nyelv pedig haragos ábrázatot.

24 Jobb a háztető ormán lakni, mint egy házban egy házsártos asszonnyal.

25 Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről kapott jó hír.

26 Mint a fölkavart forrás és a megromlott kút, olyan az igaz, aki meginog a gonosz előtt.

27 Túl sok mézet enni nem jó, a magunk dicsőségét keresni sem dicsőség.

28 Mint a romos és bekerítetlen város, olyan az az ember, akinek nincsen önuralma.

26. fejezet

1 Mint a hó a nyárhoz, és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztelet.

2 Ahogyan elszáll a madár, és elrepül a fecske, úgy az ok nélküli átok sem száll az emberre.

3 Ostor való a lónak, fék a szamárnak, és vessző a bolondok hátának.

4 Ne felelj a bolondnak bolondsága szerint, hogy ne légy te is hozzá hasonló.

5 Felelj a bolondnak bolondságához mérten, hogy ne tartsa bölcsnek magát.

6 Aki bolond által üzen valamit, a saját lábát vágja le, és kárt szenved.

7 Mint a bénának a lába, úgy lóg a bölcs mondás a bolondok szájában.

8 Mint aki követ tesz a parittyába, úgy jár az, aki a bolondnak tiszteletet ad.

9 Mint részeg ember kezébe a tövis, úgy akad bele az eszes mondás a bolondok szájába.

10 Mint az íjász, aki mindenkit megsebez, olyan az, aki bolondot vagy csavargókat fogad föl.

11 Amint az eb visszatér a maga okádására, úgy ismétli meg a bolond is bolondságát.

12 Láttál-e olyan embert, aki a maga szemében bölcs? A bolond felől jobb reménységed lehet, mint felőle!

13 Azt mondja a rest: Oroszlán van az úton, oroszlán van az utcákon!

14 Ahogy az ajtó forog a sarkán, úgy forog a lusta is az ágyában.

15 Még ha kezét a tálba nyújtotta is a rest, arra már lusta, hogy a szájához emelje.

16 Bölcsebb a rest a maga szemében, mint hét olyan, aki okos feleletet ad.

17 Kóbor ebet ragad fülön, aki fölháborodik olyan civódáson, amely nem rá tartozik.

18 Mint a balga, aki tüzes és halálos nyilakat lövöldöz,

19 olyan az, aki megcsalja felebarátját, és azt mondja: Csak tréfáltam!

20 Ha elfogy a fa, kialszik a tűz; ha nincs pletykálkodó, megszűnik a viszály.

21 Mint parázsra a szén és tűzre a fa, olyan a kötekedő ember a viszály szítására.

22 A pletykálkodó szavai ínyenc falatok, és bejutnak az ember bensőjébe.

23 Mint az ezüst salakjával bevont agyagedény, olyanok a tüzes ajkak a gonosz szívén.

24 Beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölködő, holott szívében álnokságot gondol.

25 Ha kedvesen szól, ne bízzál benne, mert hét utálatosság van a szívében!

26 Elfedezhető a gyűlölete csalással, de nyilvánvalóvá lesz a gonoszsága a gyülekezetben.

27 Aki másnak vermet ás, maga esik bele; és aki fölhengeríti a követ, arra gurul az vissza.

28 A hazug nyelvű gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelgő száj romlást hoz.

27. fejezet

1 Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap rád.

2 Más dicsérjen téged, és ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad.

3 Súlyos a kő, és nehéz a homok, de a bolond haragja nehezebb mindkettőnél.

4 A búsulás kegyetlenséget szül és túláradó haragot, de ki állhatna meg az irigységgel szemben?

5 Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkolt szeretetnél.

6 Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de utálatos a gyűlölködő csókja.

7 A jóllakott ember még a lépes mézet is megtapossa, de az éhes embernek még a keserű is édes.

8 Mint a madárka, amely elbujdosott fészkéből, olyan az az ember, aki elbujdosott lakóhelyéről.

9 Amint az olaj és jó illat megvidámítja a szívet, úgy a jóbarát kedves tanácsa is, mely lelkéből fakad.

10 Barátodat és apád barátját ne hagyd el, és testvéred házába ne menj be nyomorúságod idején. Jobb a közeli szomszéd a távoli testvérnél.

11 Légy bölcs, fiam, és vidámítsd meg szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki ócsárol engem!

12 Az eszes meglátja a bajt, és elrejtőzik, az esztelenek nekimennek, és kudarcot vallanak.

13 Vedd el a ruháját annak, aki kezességet vállal másért; végy zálogot tőle az idegenért.

14 Aki korán reggel nagy hangon áldja barátját, attól úgy veszik, mintha megátkozná.

15 A sűrű záporeső idején való szüntelen csepegés és a házsártos asszony hasonló egymáshoz.

16 Aki föl akarja tartóztatni, szelet tartóztat föl, és jobbjával olajat fog meg.

17 Ahogy vassal élesítik a vasat, úgy élesíti egyik ember a másikat.

18 Aki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, s aki urára figyel, azt tisztelik.

19 Ahogy a víz tükrözi az arcot, úgy tükrözi az ember szíve az embert.

20 Ahogy a sír és a halál földje ki nem elégül, úgy az ember szeme sem elégedik meg.

21 Ahogy az ezüstöt tégelyben és az aranyat kemencében próbálják meg, úgy az embert azzal, ha dicsérik.

22 Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban mozsártörővel, mint az őrölt darát, nem távoznék el tőle bolondsága.

23 Tartsd számon jól juhaid állapotát, gondolj a nyájakra.

24 Mert nem örökkévaló a gazdagság, és vajon a korona nemzedékről nemzedékre öröklődik-e?

25 Amikor lekaszálják a füvet, és kihajt a sarjú, és begyűjtik a hegyekről a szénát,

26 akkor juhaidért ruhát és kecskéidért mezőt vehetsz,

27 és lesz elég kecsketejed, hogy táplálkozhass te, házad népe és szolgálóleányaid.

28. fejezet

1 Minden istentelen elfut, még ha nem is üldözik, az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán.

2 Sok fejedelme van az országnak bűnei miatt, de egy eszes és tudós ember által sokáig fennáll.

3 Ha szegény nyomja el a szegényeket, hasonló az a pusztító esőhöz, amely nem hagy kenyeret.

4 Akik elhagyják a törvényt, a gonoszokat dicsérik, de akik megtartják a törvényt, harcolnak ellenük.

5 A gonoszul élő emberek nem értik meg az igazságot, akik pedig keresik az URat, mindent megértenek.

6 Jobb a szegény, aki feddhetetlenül jár, mint a kétfelé sántikáló istentelen, aki gazdag.

7 Aki megőrzi a tanítást, eszes fiú az, aki pedig a tobzódókkal tart, az gyalázatot hoz apjára.

8 Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, az annak gyűjti, aki majd könyörül a szegényeken.

9 Aki elfordítja fülét, és nem hallgat a tanításra, annak könyörgése is utálatos.

10 Aki az igazakat gonosz útra csábítja, maga esik verembe, a feddhetetlenek pedig öröklik a jót.

11 Saját szemében bölcs a gazdag ember, de az eszes szegény átlát rajta.

12 Mikor az igazak győznek, nagy dicsőség az, mikor pedig az istentelenek kerülnek fölül, az emberek elrejtőznek.

13 Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga, aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer.

14 Boldog ember, aki mindig istenfélő, aki pedig megkeményíti szívét, bajba kerül.

15 Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen.

16 Nagy az elnyomás az értelemben szűkölködő fejedelem alatt; de aki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait.

17 Az ember, akit vérontás terhel, meneküljön egészen haláláig, senki se támogassa őt.

18 Aki feddhetetlenül jár, megmenekül, aki pedig hamis úton jár, egyszer csak elesik.

19 Aki műveli a földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságok után futkos, annak szegénység jut.

20 A hűséges ember bővölködik áldásokban, de aki hirtelen akar meggazdagodni, az nem marad büntetlen.

21 Nem jó a személyválogatás, mert még egy falat kenyérért is vétkezhet az ember.

22 Vagyonszerzésre siet a kapzsi szemű ember, és nem veszi észre, hogy ínségre jut.

23 Aki megfeddi az embert, az végül kedvesebb lesz, mint a sima nyelvű.

24 Aki megrabolja apját és anyját, és azt mondja: „Nem bűn ez”, cinkosa a gonosztevőnek.

25 A telhetetlen lélek viszályt szít, aki pedig bízik az ÚRban, megerősödik.

26 Aki magában bízik, az bolond, aki pedig bölcsen él, megmenekül.

27 Aki ad a szegénynek, az nem szenved szükséget, aki azonban elfordítja róla szemét, megsokasodik rajta az átok.

28 Ha fölemelkednek az istentelenek, elrejtőzik az ember, de mikor azok elvesznek, gyarapodnak az igazak.

29. fejezet

1 Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak gyógyíthatatlanul összetörik.

2 Mikor gyarapodnak az igazak, örül a nép, mikor pedig az istentelen uralkodik, sóhajtozik a nép.

3 Aki szereti a bölcsességet, megvidámítja apját, aki pedig a paráznákhoz csatlakozik, elveszti vagyonát.

4 Igazsággal erősíti meg a király az országot, de aki ajándékot fogad el, az romlásra juttatja.

5 Aki hízeleg barátjának, hálót vet annak lába elé.

6 A gonosz embert csapdába ejti a vétke, az igaz pedig énekel és vigad.

7 Az igaz megérti a szegények ügyét, az istentelen azonban nem tudja megérteni.

8 A csúfolódó emberek lángra lobbantják a várost, de a bölcsek elfordítják a haragot.

9 Amikor az eszes ember bolonddal vitázik, a bolond vagy fölháborodik, vagy nevet, de nem nyugszik meg.

10 A vérszomjas emberek gyűlölik a feddhetetlent, az igazak pedig oltalmazzák annak életét.

11 Minden indulatát szabadon engedi a bolond, de a bölcs végül lecsöndesíti azt.

12 Amelyik uralkodó hallgat a hazug beszédre, annak minden szolgája vétkessé lesz.

13 A szegény és az uzsorás emberben ez a közös: mindkettőjük szemének az ÚR adhat világosságot.

14 Amelyik király igazságosan ítéli a szegényeket, annak trónja mindörökké megáll.

15 A vessző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára engedett gyermek szégyent hoz anyjára.

16 Mikor fölemelkednek az istentelenek, elhatalmasodik a bűn, de az igazak megérik az ő elbukásukat.

17 Fenyítsd meg fiadat, és nyugodt lehetsz felőle, gyönyörűséget szerez lelkednek.

18 Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megtartja a törvényt.

19 Csak beszédből nem tanul a szolga, ha érti is azt, nem törődik vele.

20 Láttál-e elhamarkodottan szóló embert? A bolond felől több reménység van, mint felőle.

21 Ha a szolgát gyermekkorától fogva kényeztetik, végül ő lesz a fiú.

22 A haragos ember viszályt szít, és az indulatosnak sok a vétke.

23 Az embert megalázza kevélysége, de az alázatost tisztelet övezi.

24 Aki osztozkodik a tolvajjal, önmagát gyűlöli; hallja az esküdözést, de nem tesz jelentést.

25 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, azt ő megvédi.

26 Sokan járulnának a fejedelem elé, pedig az ÚR ítél meg mindenkit.

27 Utálják az igazak a hamis embert, és utálják az istentelenek az igaz úton járót.

30. fejezet

1 Ágúrnak, a masszái Jáke fiának beszédei. Prófécia, melyet ő Itiélnek, Itiélnek és Ukálnak mondott.

2 Minden embernél tudatlanabb vagyok, és nincs bennem emberi értelem.

3 Nem tanultam bölcsességet, de a Szent tudományát ismerem.

4 Ki ment föl az égbe, és ki szállt le onnan? Ki fogta össze markába a szelet? Ki kötötte köntösébe a vizet? Ki szabta meg a föld minden határát? Tudod-e, mi a neve, és mi a fiának neve?

5 Istennek minden beszéde igen tiszta, és pajzsa ő a hozzá folyamodóknak.

6 Ne tégy hozzá beszédéhez, hogy meg ne feddjen téged, és hazuggá ne légy.

7 Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem!

8 A hiábavaló és hazug beszédet messze távolítsd tőlem. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem: táplálj engem hozzám illő eledellel,

9 hogy megelégedve meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az ÚR? Szegénységre se hagyj jutnom, hogy ne lopjak, és meg ne vessem Istenem nevét!

10 Ne rágalmazd a szolgát az ura előtt, hogy meg ne átkozzon, és bűnhődnöd ne kelljen.

11 Van olyan népség, amelyik átkozza apját, és anyját sem áldja.

12 Van olyan népség, amely tisztának tartja magát, pedig rútságából nem tisztult meg.

13 Van olyan népség, amely kevély szemű, és tekintetét magasra emeli!

14 Van olyan népség, amelyiknek fogai fegyverek, és amelynek zápfogai kések, hogy fölfalják a szegényeket e földről, és a szűkölködőket az emberek közül.

15 Két lánya van a piócának: add ide, add ide! Ez a három nem lakik jól, sőt négyen nem mondják, hogy elég:

16 a sír és a meddő asszony, a föld, mely nem telik meg vízzel, és a tűz, amely sosem mondja: elég!

17 Aki kicsúfolja apját, vagy megelégeli az anyja iránti engedelmességet, annak szemét kivájják a völgyben lévő hollók, és megeszik a sasfiókák.

18 E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom:

19 a sas útját az égben, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját a leánnyal.

20 Ilyen a parázna asszony útja: eszik, azután megtörli száját, és azt mondja: „Nem tettem semmi rosszat.”

21 Három dolog miatt rendül meg a föld, és négyet nem szenvedhet el:

22 a szolgát, ha uralkodik, a bolondot, mikor jóllakik kenyérrel,

23 a gyűlölt asszonyt, ha mégis férjhez megy, és a szolgálót, ha asszonya örököse lesz.

24 Van négy apró állat a földön, amelyek mégis nagyon bölcsek:

25 a hangyák népe erőtlen, mégis megkeresik nyáron a maguk táplálékát;

26 a mormoták népe nem hatalmas, mégis kősziklára építik házukat;

27 a sáskáknak nincs királyuk, mégis mindnyájan szép rendben vonulnak ki;

28 a gyíkot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.

29 Hárman vannak, akik szépen járnak, sőt négyen, akik jól haladnak:

30 az oroszlán, amely hatalmas a vadak között, és nem fut el senki elől;

31 a harcra fölszerszámozott ló vagy a kecskebak és a serege élén álló király.

32 Ha olyan bolond voltál, hogy fölfuvalkodtál, vagy gonoszt terveztél, tedd szádra a kezedet.

33 Mert aki tejet köpül, vajat csinál; és aki erősen fújja ki az orrát, vért hoz ki belőle; aki pedig haragot szít, az viszályt kelt.

31. fejezet

1 Lemúél király beszédei, prófécia, melyre anyja tanította.

2 Mit mondjak, fiam, méhem gyermeke, fogadalmam fia?

3 Erődet ne add az asszonyoknak, és útjaidat a királyok vesztére törőknek.

4 Távol legyen a királyoktól, ó, Lemúél, távol legyen a királyoktól a borivás és az uralkodóktól a részegítő ital kívánása.

5 Mert amikor iszik, elfelejtkezik a törvényekről, és elferdíti a nyomorult igazságát.

6 Adjátok a részegítő italt a veszendőnek és a bort a megkeseredett szívűeknek!

7 Igyék, hogy megfeledkezzék szegénységéről, és nyavalyájára ne emlékezzék többé.

8 Nyisd meg szádat a némáért és azokért, akik veszedelemben vannak.

9 Nyisd meg szádat, igazságosan ítélj, és képviseld a szegény és szűkölködő ügyét!

10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke fölülmúlja az igazgyöngyét.

11 Bízik benne férjének szíve, és vagyona nem fogy el.

12 Javát keresi, nem pedig a kárát élete minden napján.

13 Előteremti a gyapjút vagy a lent, és jókedvűen dolgozik keze.

14 Hasonló a kereskedők hajóihoz, jó messziről is elhozza az eledelt.

15 Fölkel még éjjel, enni ad háza népének, és szolgálóleányainak is a maguk részét.

16 Mező után néz, és megveszi, keze munkájával szőlőt ültet.

17 Derekát erővel övezi föl, és megerősíti karjait.

18 Látja, hogy hasznos a munkája, éjjel sem alszik el lámpása.

19 Kezét a fonókerékre teszi, és kezével az orsót fogja.

20 Tenyerét megnyitja a szegény előtt, és kezét nyújtja a szűkölködőnek.

21 Nem félti háza népét a hótól, mert egész háza népe meleg gyapjúba öltözött.

22 Szőnyegeket sző magának, patyolat és bíbor az öltözete.

23 Ismerik férjét a kapukban, mikor együtt ül a tartomány véneivel.

24 Gyolcsot sző és eladja, és övet is ad el a kereskedőnek.

25 Erő és ékesség a ruhája; vidáman néz a holnap elé.

26 Szája bölcsességre nyílik, és kedves tanítás van a nyelvén.

27 Vigyáz háza népe dolgaira, és nem eszi a lustaság kenyerét.

28 Fölkelnek a fiai, és boldognak mondják, férje is dicséri őt:

29 Sok leány végez derék munkát, de te felülmúlod mindnyájukat!

30 Csalárd a kedvesség és hiábavaló a szépség, de az URat félő asszony dicséretet szerez magának!

31 Ismerjétek el keze munkájának gyümölcsét, és tettei dicsérjék őt a kapukban.

Kosár