Péter első levele

1. fejezet

1 Péter, Jézus Krisztus apostola, a Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szórványaiban élő jövevényeknek,

2 akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelésében engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen.

3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmából újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által

4 romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra,

5 akiket Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.

6 Ebben örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, kissé szomorkodtok különféle kísértések között,

7 hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor.

8 Őt, noha nem láttátok, szeretitek, és noha most sem látjátok, de hisztek benne, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek,

9 elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét.

10 Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak,

11 nyomozva, hogy melyik vagy milyen időre jelentette azt ki Krisztus bennük levő Lelke, aki előre bizonyságot tett Krisztus szenvedéseiről és az utána következő dicsőségről.

12 Nekik kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amiket most az evangélium hirdetői, a mennyből küldött Szentlélek által hirdetnek nektek, amikbe az angyalok vágyakoznak betekinteni.

13 Azért felövezve elmétek derekát, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek megjelenésekor.

14 Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat korábbi kívánságaitokhoz, amelyek a tudatlanság ideje alatt voltak bennetek,

15 hanem amint szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életviteletekben.

16 Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

17 És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél mindenkit cselekedetei szerint, félelemmel éljétek jövevénységetek idejét,

18 tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből,

19 hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén.

20 Ő ugyan a világ teremtése előtt ki lett választva, de az idők végén jelent meg értetek,

21 akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.

22 Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a Lélek által, és egymást tiszta szívből, kitartóan szeressétek,

23 mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek élő és maradandó igéje által.

24 Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és elhull a virága,

25 de az Úr beszéde örökké megmarad. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek.

2. fejezet

1 Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást,

2 mint újszülött csecsemők az ige tiszta, hamisítatlan tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre,

3 mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.

4 Járuljatok hozzá, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Isten előtt kiválasztott, becses kőhöz,

5 és ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.

6 Azért áll ott az Írásban: Íme, kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el Sionban, és aki hisz abban, nem szégyenül meg.

7 Nektek tehát, akik hisztek, drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett,

8 és a megütközés kövévé, a botránkozás sziklájává, amelybe beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek.

9 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket,

10 akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat nyertetek.

11 Szeretteim, kérlek titeket mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak.

12 Példás életet éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteteket látva Istent dicsőítsék a meglátogatás napján.

13 Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendnek az Úrért: akár királynak, mint felsőbbségnek,

14 akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők büntetésére, a jót cselekvők dicsérésére.

15 Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát,

16 mint szabadok, és nem úgy, mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái.

17 Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.

18 Ti, szolgák, teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, nemcsak a jóknak és elnézőknek, hanem a szívteleneknek is.

19 Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr el valamilyen sérelmet, igazságtalanul szenvedve.

20 Mert milyen dicsőség az, ha vétkeztek, és ezért tűritek el a verést? De ha jót cselekedve szenvedtek és tűrtök, ez kedves dolog Istennél.

21 Mert arra hívattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek,

22 aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját.

23 Amikor szidták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre.

24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg.

25 Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.

3. fejezet

1 Hasonlóképpen, ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete ige nélkül is megnyerje őket,

2 figyelve istenfélő, tiszta életeteket.

3 Ékességük ne külsőséges legyen: hajuk fonogatása és arany felrakása vagy drága ruhák felöltése,

4 hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, amely igen becses Isten előtt.

5 Mert így ékesítették magukat egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, és engedelmeskedtek férjüknek,

6 amint Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt, akinek leányai lettetek, ha jót cselekedtek, és nem riadtok vissza semmiféle fenyegetéstől.

7 Hasonlóképpen, ti férfiak, megértően éljetek együtt feleségetekkel, a gyengébb nemet részesítsétek tiszteletben, mint örököstársakat az élet kegyelmében, hogy imádságaitoknak ne legyen akadálya.

8 Végezetül mindnyájan legyetek egyetértők, együtt érzők, testvérszeretők, irgalmasok, alázatos szívűek.

9 Ne fizessetek gonosszal a gonoszért vagy szidalommal a szidalomért, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.

10 Mert aki szereti az életet, és szeretne jó napokat látni, tartóztassa meg a nyelvét a gonosztól, és ajka ne szóljon álnokságot;

11 forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet és kövesse.

12 Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosztevők ellen fordul.

13 És ki az, aki bántalmaz titeket, ha a jóra igyekeztek?

14 De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok; fenyegetésüktől ne ijedjetek meg, ne nyugtalankodjatok.

15 Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet. De szelídséggel, félelemmel

16 és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amiben rágalmaznak titeket, szégyenüljenek meg azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás magatartásotokat.

17 Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha ez az Isten akarata, mint gonoszt cselekedve.

18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Halálra adatott ugyan test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint,

19 amelyben elment, és a börtönben levő lelkeknek is prédikált,

20 akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelemmel várt Nóé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek menekült meg víz által.

21 Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése Isten iránt, Jézus Krisztus feltámadása által,

22 aki felment a mennybe, és Isten jobbján van, akinek alávettettek az angyalok, a hatalmasságok és az erők.

4. fejezet

1 Mivel pedig Krisztus testben szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is ugyanazzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik vétkezni,

2 hogy többé ne emberi kívánságok, hanem az Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.

3 Mert elég volt, hogy az elmúlt időben a pogányok akaratát cselekedtétek, kicsapongásokban, kívánságokban, részegségekben, dőzsölésekben, tivornyázásokban és tiltott bálványimádásokban éltetek.

4 Ami miatt megütköznek, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, és káromolnak titeket,

5 de majd számot adnak annak, aki készen áll megítélni élőket és holtakat.

6 Mert azért hirdettetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.

7 Mindennek a vége pedig közel van, legyetek tehát mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.

8 Mindenekelőtt pedig tartsatok ki az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok vétket elfedez.

9 Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.

10 Mindenki amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.

11 Ha valaki szól, Isten igéjét mondja, ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.

12 Szeretteim, ne lepődjetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami különös dolog történne veletek.

13 Sőt amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek.

14 Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok az Istennek és a dicsőségnek Lelke.

15 De senki se szenvedjen közületek mint gyilkos vagy tolvaj vagy gonosztevő vagy más dolgába avatkozó.

16 Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyellje, sőt dicsőítse Istent ezzel a névvel.

17 Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házanépén. Ha pedig először mirajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a vége, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának?

18 És ha az igaz is alig menekül meg, hova lesz az istentelen és a bűnös?

19 Azért akik az Isten akaratából szenvednek, jót cselekedve ajánlják lelküket a hűséges Teremtőnek.

5. fejezet

1 A köztetek levő presbitereket kérem én, a presbitertárs, Krisztus szenvedésének tanúja és az eljövendő dicsőség részese:

2 legeltessétek Isten köztetek levő nyáját, gondot viselve rá ne kényszerből, hanem önként, ne rút nyerészkedésből, hanem készségesen,

3 ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.

4 És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.

5 Hasonlóképpen, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, mindnyájan pedig egymás iránt öltsétek magatokra az alázatosságot, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.

6 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

7 Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok.

8 Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el.

9 Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban.

10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárddá és állhatatossá tenni.

11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkönörökké. Ámen.

12 Szilvánusz által, aki – mint gondolom – hű testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igaz kegyelme, amelyben álltok.

13 Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet és Márk, az én fiam.

14 Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.

Kosár