Zakariás próféta könyve

1. fejezet

1 Dárius második esztendejében, a nyolcadik hónapban így szólt az ÚR szava Zakariáshoz, Berekjá fiához, aki Iddó próféta fia volt:

2 „Igen megharagudott atyáitokra az ÚR.

3 Azért ezt mondd nekik: Azt mondja a Seregek URa: Térjetek hozzám – így szól a Seregek URa –, és én is hozzátok térek – mondja a Seregek URa.

4 Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez a korábbi próféták így kiáltottak: Azt mondja a Seregek URa: Térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz cselekedeteitekből, de ők nem hallgattak meg, és nem figyeltek rám – így szól az ÚR.

5 Hol vannak atyáitok?! És a próféták vajon örökké élnek?

6 De az én beszédeim és végzéseim, amelyeket szolgáim, a próféták által hirdettem, nemde utolérték atyáitokat? Akkor megtértek, és azt mondták: Ahogyan a Seregek URa elhatározta, hogy útjaink és cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt velünk.”

7 A tizenegyedik hónap, azaz a Sebát hónap huszonnegyedik napján, Dárius második esztendejében így szólt az ÚR szava Zakariáshoz, Berekjá fiához, aki Iddó próféta fia volt:

8 Azt láttam éjszaka, hogy íme, vörös lovon ült egy férfi, és megállt a mirtuszfák között, amelyek egy völgyben voltak; a háta mögött pedig vörös, tarka és fehér lovak voltak.

9 Akkor megkérdeztem: Mik ezek, Uram? Erre azt mondta nekem az angyal, aki velem beszélt: Megmutatom neked, hogy mik ezek.

10 Akkor így felelt az a férfi, aki a mirtuszfák között állt: Ezek azok, akiket az ÚR küldött, hogy járják be a földet.

11 Akkor azt mondták az ÚR angyalának, aki a mirtuszfák között állt: Bejártuk a földet, és íme, az egész föld békés és nyugodt.

12 Az ÚR angyala így felelt: Seregek URa! Meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júda városain, amelyekre immár hetven esztendeje haragszol?

13 Az ÚR kedves és vigasztaló szavakkal felelt az angyalnak, aki beszélt velem.

14 Majd azt mondta nekem az angyal, aki beszélt velem: Kiálts, és ezt mondd: „Így szól a Seregek URa: Féltő szeretettel féltem Jeruzsálemet és Siont,

15 és nagy haraggal haragszom a hivalkodó népekre, mert amikor kevésbé haragudtam rájuk, ők egyre több gonoszságot tettek.

16 Azért azt mondja az ÚR: Könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, megépül majd benne a házam – így szól a Seregek URa –, és mérőzsinórt feszítenek ki Jeruzsálem fölött.”

17 Még ezt is kiáltsd: „Azt mondja a Seregek URa: Bővelkedni fognak még városaim a jóban, mert megvigasztalja még az ÚR Siont, és magáévá fogadja még Jeruzsálemet!”

18 Majd fölemeltem szememet, és íme, négy szarvat láttam.

19 Akkor megkérdeztem az angyaltól, aki velem beszélt, hogy mik ezek. Azt mondta nekem: Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izráelt és Jeruzsálemet.

20 Azután az ÚR négy mesterembert mutatott nekem.

21 Azt kérdeztem: Mit fognak ezek csinálni? Ő pedig azt felelte: Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, olyannyira, hogy még a fejét sem emelhette föl senki. De eljöttek ezek, hogy elrettentsék őket, és letörjék azoknak a népeknek a szarvait, amelye

2. fejezet

1 Újból fölemeltem tekintetemet, és íme, egy férfit láttam, mérőkötéllel a kezében.

2 Megkérdeztem: Hová mész? Azt mondta nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles, és milyen hosszú.

3 És íme, az angyal, aki velem beszélt, kilépett, és egy másik angyal jött elé,

4 és azt mondta neki: Fuss, és mondd ennek az ifjúnak: Kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne levő emberek és állatok sokasága miatt.

5 Én pedig – így szól az ÚR – tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magamat benne!

6 Jaj, jaj! Fussatok ki az északi országból – így szól az ÚR –, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket – így szól az ÚR.

7 Jaj, Sion! Menekülj, te, aki Babilón leányánál laksz!

8 Mert azt mondja a Seregek URa, aki azoknak a népeknek a dicsőségéért küldött engem, akik kifosztottak titeket: Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja!

9 Mert íme, fölemelem a kezemet ellenük, és saját szolgáik prédájává lesznek. Akkor majd megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött el engem.

10 Örülj és örvendezz, Sion leánya, mert íme, eljövök, és közöttetek lakozom – így szól az ÚR.

11 Sok nép is csatlakozik majd azon a napon az ÚRhoz, népemmé lesznek, és én közöttük lakozom. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött engem hozzátok.

12 Az ÚR birtokba veszi Júdát mint örökségét a szent földön, és újra magáévá fogadja Jeruzsálemet.

13 Hallgasson el minden test az ÚR előtt, mert fölkelt szentséges helyéről!

3. fejezet

1 Azután megmutatta nekem Jósuát, a főpapot, aki az ÚR angyala előtt állt, és a Sátánt, aki a jobbja felől állt, hogy vádolja őt.

2 Azt mondta az ÚR a Sátánnak: Megdorgál téged az ÚR, te Sátán! Megdorgál az ÚR, aki magáévá fogadta Jeruzsálemet! Hát nem tűzből kikapott üszök-e ez?

3 Jósua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt.

4 Megszólalt az angyal, és azt mondta az előtte állóknak: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! Majd azt mondta neki: Lásd! Levettem rólad álnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztetlek téged!

5 Azután így szólt: Tegyenek a fejére tiszta süveget! Föltették tehát fejére a tiszta süveget, és beöltöztették a ruhákba, az ÚR angyala pedig ott állt.

6 Az ÚR angyala akkor így figyelmeztette Jósuát:

7 „Azt mondja a Seregek URa: Ha az én útjaimon jársz, és ha megtartod rendeléseimet, te is ítélője leszel házamnak, sőt őrizni fogod udvaraimat, és ki- és bejárást engedek neked az itt állók között.

8 Halld meg, Jósua főpap, te és társaid, akik előtted ülnek, mert jelképet hordozó férfiak ezek: Íme, bizony, előhozom szolgámat, a Sarjadékot!

9 Mert íme, ez a kő az, amelyet Jósua elé helyeztem. Ezen az egy kövön hét szem van, íme, én faragtam annak faragványait – így szól a Seregek URa –, és eltörlöm e föld álnokságait egy napon.

10 Azon a napon – így szól a Seregek URa – mindenki meghívja majd felebarátját szőlője és fügefája alá.”

4. fejezet

1 Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felköltött engem, mint amikor valakit álmából költenek fel.

2 Azt kérdezte tőlem: Mit látsz? Azt mondtam: Íme, egy színarany mécsestartót látok, melynek a tetején az olajtartó, rajta pedig hét mécses van, és hét-hét cső tartozik a tetején lévő mécsesekhez,

3 mellette pedig két olajfa áll. Egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig a bal oldalán.

4 Akkor azt kérdeztem az angyaltól, aki velem beszélt: Mik ezek, Uram?

5 Erre így felelt az angyal, aki velem beszélt: Hát nem tudod, mik ezek? Azt mondtam: Nem, Uram!

6 Ő így felelt nekem: Ez az ÚR beszéde Zerubbábelhez: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! – ezt mondja a Seregek URa.

7 Ki vagy te, te nagy hegy? Síksággá leszel Zerubbábel előtt! Ő kihozza a zárókövet, és közben ilyen kiáltás hallatszik: Áldás, áldás reá!

8 Majd így szólt hozzám az ÚR szava:

9 Zerubbábel keze vetette meg a ház alapját, és az ő keze fejezi majd be azt. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött el engem hozzátok.

10 Mert akik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. A hét mécses pedig az ÚR szemeit jelzi, amelyek átlátják az egész földet.

11 Akkor azt kérdeztem tőle: Mi ez a két olajfa a mécsestartó jobb és bal oldalán?

12 Másodszor is szóltam, és megkérdeztem: Mit jelent az olajfának az a két ága, amely a két aranycső mellett van, és öntik magából az arany olajat?

13 Így szólt hozzám: Hát nem tudod, mik ezek? Azt mondtam: Nem, Uram!

14 Ő azt mondta nekem: Ezek ketten az olajjal fölkentek, akik az egész föld Ura mellett állnak.

5. fejezet

1 Azután ismét fölemeltem szememet, és íme, egy repülő irattekercset láttam.

2 Megkérdezte tőlem: Mit látsz? Én azt mondtam: Egy repülő irattekercset látok, a hossza húsz könyök, a szélessége pedig tíz könyök.

3 Azt mondta nekem: Ez az az átok, amely kihat az egész országra, mert mindenki, aki lop, e szerint lesz megítélve, és mindenki, aki hamisan esküszik, e szerint lesz megítélve.

4 Kibocsátottam ezt – így szól a Seregek URa –, és bemegy a tolvaj házába s annak a házába, aki hamisan esküszik az én nevemre. Ott marad annak a házában, és elpusztítja azt, és annak gerendáit és köveit is.

5 Majd előlépett az angyal, aki beszélt velem, és azt mondta nekem: Emeld csak föl szemedet, és lásd meg, mi az, ami közeleg!

6 Azt kérdeztem: Mi ez? Ő pedig azt mondta: Egy véka az, ami közeleg. Azt mondta: Benne van az egész ország bűne!

7 És íme, egy kerek ólomfedél emelkedett föl, és egy asszony ült a véka közepén.

8 Azt mondta az angyal: Ez az istentelenség. Majd visszalökte az asszonyt a véka közepébe, az ólomfedelet pedig rádobta a véka szájára.

9 Amint fölemeltem szememet, láttam, hogy íme, két asszony közeledik, és a szél emelgeti a szárnyaikat. Szárnyaik olyanok voltak, mint a gólya szárnyai; és fölemelték a vékát a föld és az ég közé.

10 Megkérdeztem az angyalt, aki velem beszélt: Hová viszik ezek a vékát?

11 Azt mondta nekem: Házat építenek annak Sineár földjén, és ha készen van, elhelyezik ott méltó helyére.

6. fejezet

1 Majd ismét fölemeltem a szememet, és láttam, hogy íme, négy szekér jön ki két hegy közül, és azok a hegyek érchegyek voltak.

2 Az első szekérbe vörös lovak voltak fogva, a második szekérbe fekete lovak,

3 a harmadik szekérbe fehér lovak, a negyedik szekérbe pedig erős, tarka lovak.

4 Akkor megszólaltam, és megkérdeztem az angyalt, aki velem beszélt: Mik ezek, Uram?

5 Az angyal azt válaszolta nekem: Ezek az ég négy szele, akik az egész föld Ura előtti szolgálatukból jönnek.

6 Amelyben a fekete lovak vannak, észak földjére mennek, és a fehérek mennek utánuk. A tarkák pedig dél földjére mennek.

7 Az erősek is menni akartak, és be akarták járni a földet. Azt mondta: Menjetek, járjátok be a földet! Be is járták a földet.

8 Majd hívott engem, és azt mondta: Lásd! Az észak földjére menők lecsöndesítették lelkemet észak földjén.

9 Majd így szólt hozzám az ÚR szava:

10 Vedd át a számkivetésben levőktől adományukat: Heldajtól, Tóbijjától és Jedajától, akik Babilónból jöttek. Menj be még azon a napon, menj be Jósijjának, Cefanjá fiának a házába,

11 és vedd át tőlük az ezüstöt és az aranyat, és csináltass koronát, és tedd Jósua főpapnak, Jócádák fiának a fejére!

12 Így szólj neki: Azt mondja a Seregek URa: „Íme, egy férfiú, akinek Sarjadék a neve, mert kihajt a helyéről, és ő építi föl az ÚR templomát!

13 Mert ő fogja fölépíteni az ÚR templomát, és nagy lesz a méltósága, trónra ül, és uralkodni fog. Mellette pap is lesz a trónon, és békesség tanácsa lesz kettőjük között.

14 A korona pedig legyen emlékeztető jel Heldajra, Tóbijjára, Jedajára és Hénre, Cefanjá fiára az ÚR templomában.

15 Eljönnek a messzeségben lakók is, és építik az ÚR templomát; és megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött el engem hozzátok. Így lesz, ha igazán hallgattok az ÚRnak, Isteneteknek a szavára!”

7. fejezet

1 Dárius király negyedik esztendejében így szólt az ÚR szava Zakariáshoz a kilencedik hónap, Kiszlév negyedik napján,

2 amikor a bételiek elküldték Szárecert, RegemMeleket és társait, hogy esedezzenek az ÚR színe előtt,

3 és megkérdezzék a papokat, akik a Seregek URának a házában vannak, és megkérdezzék a prófétákat is: Sírjak-e az ötödik hónapban, és böjtöljek-e, ahogyan már jó néhány éve tesszük?

4 Ekkor így szólt hozzám a Seregek URa:

5 Így szólj az ország egész népéhez és a papokhoz: „Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az ötödik és a hetedik hónapban, mégpedig hetven esztendeig, vajon valóban énértem böjtöltetek?

6 Amikor pedig ettetek és ittatok, vajon nem magatokért ettetek és magatokért ittatok-e?

7 Nemde ezeket a szavakat hirdettette az ÚR a korábbi próféták által, amikor még népes és gazdag volt Jeruzsálem a körülötte levő városokkal együtt, és mind a Délvidék, mind pedig az alföld még népes volt?”

8 Zakariáshoz ismét szólt az ÚR szava:

9 Így szól a Seregek URa: „Igazságos ítélettel ítéljetek, szeretetet és könyörületességet gyakoroljon mindenki a felebarátjával!

10 Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a szegényt ne zsákmányoljátok ki, és ne gondoljatok gonoszt szívetekben egymás ellen.”

11 De ők nem akarták meghallani, sőt hátat fordítottak, és bedugták a fülüket, hogy ne halljanak.

12 A szívüket is megkeményítették, hogy ne hallják a törvényt és azokat az szavakat, amelyeket a Seregek URa küldött lelke által a korábbi próféták révén. Ezen igen fölháborodott a Seregek URa.

13 Ezért, ahogy én kiáltottam, és nem hallgattak meg, úgy ők is kiáltanak, és én sem hallgatom meg őket – ezt mondja a Seregek URa.

14 Szétszórtam őket mindenféle nép közé, amelyeket nem ismertek, az ország pedig puszta maradt utánuk, és senki sem megy át rajta. Így tették pusztává a kívánatos országot.

8. fejezet

1 Majd így szólt a Seregek URa:

2 Azt mondja a Seregek URa: „Féltő szeretettel féltem Siont, és nagy haragra gerjedtem féltékenységemben.

3 Azt mondja az ÚR: Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálem közepén lakozom. Akkor Jeruzsálemet a hűség városának fogják hívni, a Seregek URának a hegyét pedig szent hegynek.

4 Azt mondja a Seregek URa: Ülnek még agg férfiak és asszonyok Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, napjaik sokasága miatt.

5 A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik játszadoznak a tereken.

6 Azt mondja a Seregek URa: Bár ez csodának tűnik a nép maradékának a szemében azokban a napokban, de vajon az én szememben is csoda lesz-e? – kérdi a Seregek URa.

7 Azt mondja a Seregek URa: Íme, én megszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről.

8 Elhozom őket, hogy Jeruzsálemben lakhassanak, népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek hűséggel és igazsággal.

9 Azt mondja a Seregek URa: Erősödjenek meg kezeitek, akik hallottátok ezeket a beszédeket a próféták szájából, akik azokban a napokban szóltak, amikor letették a Seregek URa házának az alapját, hogy fölépítsék a templomot.

10 Mert e napok előtt nem fizették ki a munkáját sem az embernek, sem az állatnak. A kimenőnek és a bemenőnek nem volt békessége a háborúság miatt, mert minden embert fölindítottam, mindenkit a felebarátja ellen.

11 De most már nem leszek olyan e nép maradékához, mint azelőtt voltam – így szól a Seregek URa.

12 Mert békességben vetnek, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az egek is megadják a harmatjukat, és mindezt a megmaradt nép örökségévé teszem.

13 És amint átok voltatok a népek között, Júda háza és Izráel háza, úgy most megszabadítalak titeket, és áldássá lesztek. Ne féljetek! Erősítsétek meg kezeiteket!

14 Mert azt mondja a Seregek URa: Amint elgondoltam, hogy veszedelmet hozok rátok, amikor atyáitok megharagítottak engem – így szól a Seregek URa –, és nem könyörültem,

15 úgy most elhatároztam ezekben a napokban, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek!

16 Ezeket tegyétek: Mondjon igazat mindenki a felebarátjának! Igaz és tökéletes ítélettel ítéljetek kapuitokban!

17 Senki se gondoljon szívében gonoszt felebarátja ellen! Ne szeressétek a hamis esküt, mert ez mind olyan dolog, amit gyűlölök – így szól az ÚR.”

18 Majd így szólt hozzám a Seregek URa:

19 Azt mondja a Seregek URa: „A negyedik, az ötödik, a hetedik és a tizedik hónap böjtje vigalommá, örvendezéssé és kedves ünneppé lesz Júda házában. Csak szeressétek az igazságot és a békességet!

20 Azt mondja a Seregek URa: Eljön az idő, amikor népek jönnek ide és sok városnak a lakói.

21 Az egyik lakói a másikhoz mennek, és azt mondják: Jöjjetek, menjünk el, esedezzünk az ÚR színe előtt, és keressük a Seregek URát! Én is megyek!

22 És eljön sok nép és erős nemzet Jeruzsálembe, hogy a Seregek URát keresse, és esedezzen az ÚR színe előtt.

23 Azt mondja a Seregek URa: Azokban a napokban lesz, hogy a különböző nyelvű népek közül tíz ember is belekapaszkodik egy zsidó férfiba. A ruhája szélébe kapaszkodik, és azt mondja: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!”

9. fejezet

1 Jövendölés. Az ÚR igéje szól Hadrák földje ellen, és Damaszkuszra nehezedik. Mert az ÚR szemmel tartja az embereket, Izráel minden törzsét

2 és a vele szomszédos Hamátot is, meg Tíruszt és Szidónt, noha igen bölcsek.

3 Várat épített magának Tírusz, és annyi az ezüstje rakásra halmozva, mint a por, és a színaranya, mint az utcák sara.

4 Íme, szegénnyé teszi őt az Úr, és beledönti hatalmát a tengerbe, őt magát pedig tűz emészti meg.

5 Meglátja ezt Askelón, és megretten, Gáza nagyon megrendül, és Ekrón is, mert megszégyenül reménységében. Kivész a király Gázából, és Askelón lakatlan marad.

6 Asdódban semmirekellő nép lakik, és megtöröm a filiszteusok kevélységét.

7 Eltávolítom a vért a szájukból, és utálatosságaikat fogaik közül, de Istenünké lesz a maradékuk. Olyan lesz, mint Júda egy törzse, az Ekrónból valók pedig olyanok lesznek, mint a jebúsziak.

8 Táborba szállok házam védelmére az ide-oda kóborlók ellen, és nem tör rá többé a sarcoló, mert most szemmel tartom őt!

9 Örülj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Íme, Királyod jön hozzád, aki igaz és szabadító, alázatos, és szamárháton ül, nőstény szamár csikóján.

10 Kiirtja a harci szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivész a harci íj is. Békességet hirdet a népeknek, az egyik tengertől a másik tengerig uralkodik, és a folyamtól a föld határáig.

11 A veled való szövetség véréért kiengedem foglyaidat a kútból, amelyben nincs víz.

12 Térjetek vissza az erődbe, reménykedő foglyok! Ma ki is hirdetem nektek: Kétszeresen megfizetek neked!

13 Mert kifeszítem Júdát magamnak, mint egy íjat, és megtöltöm Efraimmal. Fölindítom fiaidat, Sion, a görögök fiai ellen, és olyanná teszlek, mint a hős fegyvere.

14 Akkor megjelenik fölöttük az ÚR, és kirepül nyila, mint a villámlás. Az én Istenem, az ÚR kürtöt fúj, és délről forgószélben nyomul előre.

15 A Seregek URa megoltalmazza őket. Megemésztik és megtapossák a parittyaköveket, isznak és zajonganak, mintha bort ittak volna, megtelnek, mint a kehely, és mint az oltár sarkai.

16 Megsegíti őket az ÚR, az ő Istenük azon a napon, ő tereli népét, mint egy nyájat; és mint a korona ékkövei, úgy ragyognak földjén.

17 Ó, mily nagy az ő jósága, és mily nagy az ő szépsége! Bőven ellátja gabonával az ifjakat és musttal a leányokat.

10. fejezet

1 Kérjetek esőt az ÚRtól a tavaszi eső idején! Az ÚR szerez villámlást, ő ad záporesőt és mezei növényt mindenkinek.

2 Mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak, és üres álmokat mondanak, és hiábavalósággal vigasztalnak. Ezért szélednek el, mint a juhnyáj, és nyomorognak, mert nincs pásztoruk.

3 Haragra gerjedtem a pásztorok ellen, és megfenyítem a bakokat. Bizony, gondja van a Seregek URának az ő nyájára, Júda házára, és olyanokká teszi őket, amilyen a harcra fölékesített ló.

4 Közülük kerül ki a szegletkő, közülük a cövek, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden elöljáró is.

5 Olyanok lesznek, mint a hősök, akik az utcák sarát tapossák a harcban. Harcolnak, mert velük van az ÚR, és megszégyenítik a lovasokat.

6 Megerősítem Júda házát, és József házát megsegítem. Visszahozom őket, mert megszánom őket, és olyanná lesznek, mintha el se vetettem volna őket, mert én vagyok az ÚR, az ő Istenük, és én meghallgatom őket.

7 Efraim is olyan lesz, mint egy hős, és örvendezik majd, mint aki bort ivott. Látják ezt a fiai, és örvendeznek, örül a szívük az ÚRban.

8 Füttyentek nekik, és összegyűjtöm őket, mert megszabadítom őket, és megsokasodnak, mint régen.

9 Bár szétszórtam őket a népek közé, messze földön is emlegetnek engem, életben maradnak, és visszatérnek fiaikkal együtt.

10 Mert visszatérítem őket Egyiptom földjéről, Asszíriából is összegyűjtöm őket. Behozom őket Gileád és Libánon földjére, de még ez sem lesz elég nekik.

11 Szorongattatva vonulnak át a tengeren, de az ÚR ráüt a tenger hullámaira, és kiszáradnak a Nílus mélységei. Vége lesz Asszíria kevélységének, és elvész Egyiptom királyi pálcája.

12 És megerősítem őket az ÚRban, és az ő nevében járnak – így szól az ÚR.

11. fejezet

1 Nyisd meg kapuidat, Libánon, hogy tűz eméssze meg cédrusaidat!

2 Jajgass, te ciprus, mert ledől a cédrus, elpusztult, ami a legjava! Jajgassatok, ti Básán tölgyei, mert ledőlt a rengeteg erdő!

3 Pásztorok jajkiáltása hangzik, mert elpusztult büszkeségük! Oroszlánkölyök ordítása hangzik, mert elpusztult a Jordán sűrűje!

4 Azt mondja az ÚR, az én Istenem: Legeltesd a levágásra szánt juhokat,

5 amelyeket vásárlóik büntetlen leölnek, eladóik pedig azt mondják: „Áldott az ÚR, mert meggazdagodtam!” Pásztoraik sem kímélik őket.

6 Bizony, én sem kímélem többé e föld lakosait – ezt mondja az ÚR –, sőt minden embert a felebarátja kezébe és a királya kezébe adok, és szétszaggatják ezt az országot, de én nem szabadítom meg őket a kezükből!

7 Legeltettem hát a levágásra szánt juhokat, a nyomorgatott juhokat, és választottam magamnak két botot. Az egyiket jóakaratnak neveztem, a másikat egyetértésnek, így legeltettem a juhokat.

8 Három pásztort küldtem el egy hónap alatt, mert elkeseredett a lelkem miattuk, és az ő lelkük is megutált engem.

9 Azt mondtam: Nem legeltetlek benneteket, haljon meg a halálra való, és pusztuljon a levágnivaló, a megmaradtak pedig egyék egymás húsát.

10 Akkor fogtam az egyik botomat, a jóakaratot, és eltörtem, hogy fölbontsam szövetségemet, amelyet az összes néppel kötöttem.

11 Föl is bomlott az azon a napon, és így tudták meg a sanyargatott juhok, akik ragaszkodtak hozzám, hogy az ÚR dolga ez.

12 Azt mondtam nekik: Ha jónak látjátok, adjátok meg béremet, ha pedig nem, tartsátok vissza! És harminc ezüstpénzt fizettek béremül.

13 Akkor azt mondta nekem az ÚR: Dobd a fazekas elé! Nagy jutalom ez, amelyre engem becsültek. Elvettem azért a harminc ezüstpénzt, és az ÚR házába, a fazekas elé dobtam.

14 Majd eltörtem a másik botomat is, az egyetértést, hogy fölbontsam a testvériséget Júda és Izráel között.

15 Azután azt mondta nekem az ÚR: Most még szerezz magadnak bolond pásztorhoz való dolgokat.

16 Mert íme, olyan pásztort támasztok ebben az országban, aki nem törődik az elveszettekkel, nem keresi a kóborgót, nem gyógyítja meg a megtépettet, nem táplálja a jó karban levőt, de a kövéreknek megeszi a húsát, és körmeiket letördeli.

17 Jaj a mihaszna pásztornak, aki elhagyja a nyájat! Fegyver érje utol a karját és a jobb szemét! Száradjon le a karja, és teljesen vakuljon meg a jobb szeme!

12. fejezet

1 Jövendölés. Az ÚR szava Izráel ellen. Így szól az ÚR, aki az egeket kifeszítette, a földnek alapot vetett, és az emberbe lelket alkotott:

2 Íme, részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet minden körülötte levő nép számára. Júdával is ez lesz, amikor ostromolják Jeruzsálemet.

3 Azon a napon nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára. Aki föl akarja emelni, mind megszakad, noha összegyűlik ellene a föld minden népe.

4 Azon a napon – így szól az ÚR – minden lovat rettegéssel verek meg, lovasaikat pedig őrültséggel. Júda házát viszont nyitott szemmel figyelem, de a népek minden lovát vaksággal verem meg.

5 Azt mondják szívükben Júda törzsfői: Jeruzsálem lakóinak erőssége Istenükben, a Seregek URában van.

6 Azon a napon olyanokká teszem Júda törzsfőit, mint amilyen a tüzes serpenyő a fadarabok között, és amilyen a tüzes fáklya a kévék között: jobb és bal felől megemésztenek minden körülöttük lévő népet. De Jeruzsálem népe továbbra is a helyén marad, Jeruzsál

7 Az ÚR elsőként Júda sátrait szabadítja meg, hogy ne legyen nagyobb Dávid házának dicsősége és Jeruzsálem lakosainak dicsősége, mint Júdáé.

8 Azon a napon oltalma lesz az ÚR Jeruzsálem lakosainak, és azon a napon olyan lesz közöttük a botladozó is, mint Dávid; Dávid háza pedig előttük lesz, mint Isten, mint az ÚR angyala.

9 Azon a napon kész leszek elveszíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad.

10 Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiöntöm a kegyelem és a könyörületesség lelkét. És rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt keseregnek.

11 Azon a napon nagy gyász lesz Jeruzsálemben, olyan, mint a Hadad-Rimmónért való gyász a Megiddó völgyében.

12 Gyászolni fog az ország, külön-külön minden nemzetség. Külön Dávid házának a nemzetsége, a feleségeik is külön. Külön Nátán házának a nemzetsége, és a feleségeik is külön.

13 Külön Lévi házának a nemzetsége, és a feleségeik is külön. Külön Simei nemzetsége, és a feleségeik is külön.

14 A többi nemzetség is mind, külön minden nemzetség, és a feleségeik is külön.

13. fejezet

1 Azon a napon forrás fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen.

2 Azon a napon – így szól a Seregek URa – kiirtom a bálványok neveit ebből az országból, emlegetni sem fogják többé azokat, sőt a prófétákat és a tisztátalan lelket is kipusztítom ebből az országból.

3 És ha valaki mégis prófétálni mer, szülei, az apja és anyja mondja neki: Ne élj, mert hazugságot szóltál az ÚR nevében! És szülei: apja és anyja döfik le őt, mialatt prófétál.

4 Azon a napon megszégyenülnek a próféták, mindegyik a maga látomása miatt, mialatt prófétál, és nem öltenek föl szőrruhát, hogy hazudjanak.

5 Hanem azt mondja mindegyik: Nem vagyok próféta, szántóvető ember vagyok, sőt másnak szolgálok gyermekségem óta.

6 Ha pedig megkérdezi tőle valaki: „Milyen sebek ezek a mellkasodon?”, azt mondja: „Barátaim házában ütötték ezeket rajtam.”

7 Kard, serkenj föl a pásztorom ellen és a férfi ellen, aki a társam! – így szól a Seregek URa. Sújts le a pásztorra, hogy elszéledjenek a juhok! Én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet.

8 Úgy történik az egész országgal – így szól az ÚR –, hogy kétharmad része elpusztul, és elvész, csak egyharmad része marad meg.

9 És a harmadrészt is tűzbe viszem, és megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Segítségül hívja majd a nevemet, és én felelni fogok neki. Ezt mondom: Népem ő! Ő pedig azt mondja: Az ÚR az én Istenem!

14. fejezet

1 Íme, eljön az ÚR napja, amikor a tőled szerzett zsákmányt szétosztják.

2 Mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálem ellen, és megszállják a várost, kirabolják a házakat, meggyalázzák az asszonyokat. A város fele számkivetésbe megy, de a nép maradékát nem irtják ki a városból.

3 Mert eljön az ÚR, és harcol azok ellen a népek ellen, ahogyan harcolt azon a napon, a harc napján.

4 Azon a napon az Olajfák hegyére helyezi a lábát, amely Jeruzsálemmel szemben van, kelet felől. Az Olajfák hegye pedig középen kettéválik kelet felé és nyugat felé, és igen nagy völggyé lesz, mert a hegy egyik fele észak felé, másik fele pedig dél felé húz

5 Ti pedig meneküljetek az én hegyem völgyébe, mert a hegyek közötti völgy Ácalig nyúlik. Úgy fussattok, ahogyan a földindulás elől futottatok Uzzijjának, Júda királyának napjaiban! Bizony, eljő az ÚR, az én Istenem, és vele együtt minden szentje.

6 Azon a napon nem lesz világosság, a fénylő testek összezsugorodnak.

7 De lesz egy különleges nap, amelyet csak az ÚR ismer: nem lesz se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az este idején.

8 Azon a napon élő víz fakad Jeruzsálemből. Az egyik fele a keleti tenger felé, a másik pedig a nyugati tenger felé folyik; így lesz télen-nyáron.

9 Az ÚR lesz az egész föld királya. Azon a napon az ÚR lesz az egyetlen, és neve az egyetlen név.

10 Az egész ország síksággá változik Gebától Rimmónig, Jeruzsálemtől délre. Jeruzsálem pedig kimagaslik, és a maga helyén marad, Benjámin kapujától az Első-kapu helyéig, a Szeglet-kapuig és a Hananél tornyától a királyi borsajtóig.

11 Lakni fognak benne, és nem éri többé pusztulás, biztonságban laknak Jeruzsálemben.

12 Ez lesz a csapás, amellyel az ÚR minden népet sújt, amely Jeruzsálem ellen hadat visel: megrothad a húsuk, pedig még a lábukon állnak, szemük is megrothad gödrében, nyelvük is megrothad a szájukban.

13 Azon a napon az ÚR nagy zűrzavart támaszt közöttük, úgyhogy mindenki a saját társának a kezét ragadja meg, és társának keze ellen emeli föl kezét.

14 Sőt még Júda is harcolni fog Jeruzsálem ellen, és a körös-körül lakó népek minden kincsét összegyűjtik: aranyat, ezüstöt és igen sok ruhát.

15 Ugyanilyen csapás lesz a lovakon, öszvéreken, tevéken, szamarakon és mindenféle állaton, amelyek abban a táborban lesznek, amilyen az embereket érte.

16 Akik pedig azután megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, esztendőről esztendőre mind fölmennek, hogy hódoljanak a királynak, a Seregek URának, és megünnepeljék a sátoros ünnepet.

17 Ha pedig valamelyik nem megy föl a föld nemzetei közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak, a Seregek URának, arra nem hull eső.

18 Ha az egyiptomi nemzet nem megy föl, és nem jelenik meg, őrájuk sem hull, hanem ugyanaz a csapás éri őket, amellyel az ÚR azokat a népeket sújtja, amelyek nem mennek föl a sátoros ünnepet megünnepelni.

19 Ez lesz Egyiptom büntetése és mindazoknak a népeknek a büntetése, akik nem mennek föl a sátoros ünnepet megünnepelni.

20 Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: „Az ÚRnak szentelve!” Az ÚR házában még a fazekak is olyanok lesznek, mint az oltár előtt levő medencék.

21 Jeruzsálemben és Júdában minden fazekat a Seregek URának szentelnek, és bárki, aki eljön, és áldozni akar, választhat közülük, és főzhet azokban. És attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a Seregek URának házában.

Kosár