Zofóniás könyve

1. fejezet

1 Ez az ÚR szava, amelyet Zofóniásnak, Kúsi fiának mondott, aki Gedaljá fia, aki Amarjá fia, aki Hizkijjá fia volt, Jósiásnak, Ámón fiának, Júda királyának az idejében.

2 Elveszítek, mindent elveszítek e föld színéről – ezt mondja az ÚR.

3 Elveszítek embert és állatot. Elveszítem az ég madarait, a tenger halait és a botránkoztatás eszközeit a gonoszokkal együtt. Az embert is kiirtom a föld színéről – ezt mondja az ÚR.

4 Kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom e helyről a Baal maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt,

5 azokat, akik az ég serege előtt hajlonganak a háztetőkön, és azokat is, akik leborulnak, s az ÚRra esküsznek, de esküsznek a Molokjukra is.

6 Kiirtom azokat is, akik elfordultak az ÚR követésétől, és nem keresik az URat, és nem tudakozódnak felőle.

7 Hallgass az ÚR, az én Istenem arca előtt, mert közel van az ÚR napja, amikor áldozatot készíttet az ÚR, és megszenteli meghívottait.

8 Az ÚR áldozatának napján megbüntetem a fejedelmeket és a királyok fiait és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöznek.

9 Azon a napon megbüntetem mindazokat, akik átugrálnak a küszöbön, s akik erőszakkal és csalárdsággal töltik meg uruk palotáját.

10 Azon a napon – ezt mondja az ÚR – kiáltás hangzik a Hal-kapu felől, jajgatás az Újvárosból és nagy pusztulás robaja a halmok felől.

11 Jajgassatok, ti, akik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész kereskedő nép, kiirtják mindazokat, aki ezüstöt mérnek!

12 Abban az időben lámpással kutatom át Jeruzsálemet, és megbüntetem azokat, akik olyanok, mint a bor sepreje, s akik azt mondják szívükben: Nem cselekszik az ÚR sem jót, sem rosszat.

13 Gazdagságuk prédává lesz, házaik pedig pusztává. Ha házakat építenek is, nem laknak bennük, s ha szőlőt ültetnek is, nem isszák annak borát.

14 Közel van az ÚR nagy napja, közel van, és igen hamar itt lesz. Keserves hang szól az ÚR napján, kiáltozik akkor a hős is.

15 Harag napja az a nap, szorongattatás és nyomorúság napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és homály napja, felhő és ború napja.

16 Kürt és riadó napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen!

17 Ínséget hozott az emberekre, és úgy járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az ÚR ellen. Kiömlik a vérük, mint a por, és belső részük olyan lesz, mint a szemét.

18 Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az ÚR haragjának napján, amikor az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet. Mert végez, bizony hamarjában végez a föld minden lakójával.

2. fejezet

1 Szedd össze magadat, és eszmélj föl, te arcátlan nemzet,

2 mielőtt bekövetkezik a végzés – mint a polyva, úgy száll tova az a nap –, amíg rátok nem tör az ÚR haragjának tüze, amíg rátok nem tör az ÚR haragjának napja!

3 Keressétek az URat mind, akik alázatosak vagytok e földön, akik az ő törvénye szerint cselekedtek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán oltalmat találtok az ÚR haragjának napján!

4 Mert elhagyottá lesz Gáza, Askelón pedig pusztasággá. Az asdódiakat délidőben űzik el, Ekrónt pedig kiirtják.

5 Jaj a tenger partvidékén lakóknak, a kereteusok nemzetének! Ez az ÚR szava ellened, Kánaán, filiszteusok földje: Elpusztítalak, lakatlanná leszel!

6 A tenger partvidéke pedig legelővé, pásztorok tanyájává és juhok aklává lesz.

7 Ez a vidék Júda házának maradékáé lesz, ők legeltetnek azon. Estére Askelón házaiban heverésznek, mert az ÚR, az ő Istenük gondozza őket, és jóra fordítja sorsukat.

8 Hallottam Móáb gyalázkodását és Ammón fiainak szidalmait, amelyekkel gyalázták népemet, és fölfuvalkodva tekintettek az ő határukra.

9 Azért, élek én – ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene –, hogy Móáb olyan lesz, mint Sodoma, Ammón fiai pedig, mint Gomora: gyomot termő föld, sógödör és pusztaság örökre. Kifosztja őket népem maradéka, és nemzetem maradékának tulajdonába kerülnek.

10 Ez esik meg rajtuk kevélységük miatt, amiért gyalázkodtak és fölfuvalkodtak a Seregek URának népe ellen.

11 Rettenetes lesz az ÚR velük, mert éhhalállal sújtja a föld minden istenét, és akkor neki hódol majd mindenki a maga lakhelyén, a népek minden szigete.

12 Ti is, kúsiak! Fegyverem sebez meg benneteket.

13 Kinyújtja kezét észak felé, és elveszíti Asszíriát, Ninivét pusztasággá teszi, kietlenné, mint egy sivatag.

14 Nyájak heverésznek a közepén, mindenféle állatok serege: pelikán és bagoly alszik oszlopain, az ablakban hallatszik a hanguk. Omladék borítja a küszöböket, mert lefoszlott a cédrusburkolat!

15 Ez lett a víg város, a biztonságban lakozó, amely azt mondta szívében: Én vagyok, és rajtam kívül nincs más! Milyen pusztasággá lett, vadak tanyájává: aki csak keresztülmegy rajta, mind fölszisszen, és a kezével int.

3. fejezet

1 Jaj az ellenszegülő, szennyes és erőszakos városnak!

2 Nem hallgatott a szóra, nem fogadta el a fenyítést, nem bízott az ÚRban, nem közeledett Istenéhez.

3 Olyanok benne fejedelmei, mint az ordító oroszlánok, bírái, mint az este járó farkasok, egy csontot sem hagynak reggelre.

4 Prófétái becstelenek, hitető férfiak, papjai beszennyezik a szentet, és erőszakot tesznek a törvényen.

5 Ám igaz közöttük az ÚR, ő nem cselekszik hamisságot, ítéletét minden reggel napfényre hozza, nem mulasztja el. De a gonosz nem ismeri a szégyent!

6 Nemzeteket irtottam ki, elpusztultak bástyáik. Földúltam utcáikat, nincs, aki keresztülmenjen rajtuk. Rommá lettek városaik, egy ember sincs bennük, nincsen lakosuk!

7 Azt gondoltam: Csak félni fog engem, megfogadja az intést! Akkor nem pusztul el lakóhelye aszerint, amint végeztem felőle. De egyre gonoszabbra fordították minden cselekedetüket.

8 Ezért hát várjatok rám – ezt mondja az ÚR –, míg fölkelek, hogy ítéletet tegyek. Mert elvégeztem, hogy egybegyűjtöm a népeket, összegyűjtöm az országokat, hogy kiöntsem rájuk fölindulásomat, haragom egész hevét. Bizony, féltékeny haragom tüzében elpusztul

9 Akkor majd tisztává változtatom a népek ajkát, hogy mindnyájan az ÚR nevét hívják segítségül, és őt szolgálják egy akarattal.

10 Kús folyóvizein túlról hozzák nekem az áldozatot imádóim, szétszórt népem leányai.

11 Azon a napon nem kell szégyenkezned egyetlen cselekedeted miatt sem, amellyel vétkeztél ellenem. Mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve vigadoznak, és nem fogsz többé kevélykedni szent hegyemen.

12 De meghagyom közöttetek a nyomorult és szegény népet, amely az ÚR nevében keres menedéket.

13 Izráel maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnok nyelv, hanem legelésznek, lenyugszanak, és nem lesz, aki megrettentse őket.

14 Ujjongj, Sion leánya, harsogj, Izráel, örvendj és vigadj teljes szívedből, Jeruzsálem leánya!

15 Elfordította rólad az ÚR az ítéletedet, eltérítette ellenségedet. Izráel királya! Veled van az ÚR, nem kell többé veszedelemtől félned!

16 Azon a napon azt mondják Jeruzsálemnek: Ne félj, Sion, ne lankadjon a kezed!

17 Veled van az ÚR, a te Istened, ő erős és megment. Nagy örömmel örül neked, megújít szeretetével, ujjongással örvendezik neked.

18 Az ünnep miatt bánkódókat egybegyűjtöm, akik bár közületek valók, de gyalázat terhe van rajtuk.

19 Íme, elbánok minden nyomorgatóddal abban az időben, és a sántát megsegítem, a szétszóródottakat összeszedem, híressé és hírnevessé teszem őket gyalázatuk földjén.

20 Abban az időben elhozlak titeket, akkor majd összeszedlek titeket. Bizony, hírnevessé és híressé teszlek titeket a föld minden népe között, amikor jóra fordítom sorsotokat a szemetek láttára – ezt mondja az ÚR.

Kosár